ЦЕНТР КАВКАЗОВЕДЕНИЯ

Концепция развития центра кавказоведения УММ

Миссия центра:

 • Центр кавказоведения является структурным подразделением Университета Месроп Маштоц, и как научно-исследовательский центр, призван содействовать качественной подготовки студентов и магистров на специальности «Кавказоведение».
 • Центр оказывает помощь в создании электронной библиотеки и библиотечного фонда УММ по темам кавказоведения и политологии для студентов.
 • Центр разрабатывает тематику научных исследований для создания курсовых, дипломных и магистерских работ для студентов факультета «Кавказоведение».
 • Центр организовывает встречи студентов факультета «Кавказоведение» с политиками, историками, кавказоведами, востоковедами и общественными деятелями Арцаха, Армении и других стран для общения, дискуссий, лекций и других форм сотрудничества.
 • Центр содействует организации круглых столов на международных конференциях по наиболее актуальным вопросам развитии Арцаха, Армении и региона в целом.
 • Центр Кавказоведения УММ в сотрудничестве с региональными университетами и другими научно-исследовательскими центрами готовит и публикует сборники по темам региона .
 • В настоящее время создание центра кавказоведения УММ обусловлено необходимостью тщательного изучения событий на Кавказе и их влияния на Арцах и Армению. 

Овик Аванесов

Руководитель Центра кавказоведения

Հիմնական դրույթներ 

 1. Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի  (այսուհետ՝ Համալսարան)  Կովկասագիտության կենտրոնը (այսուհետ՝ Կենտրոնգիտական հետազոտություններ իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանում է:
 2. Կենտրոնը ստեղծվում է ռեկտորի կողմիցԿենտրոնի ղեկավարը և աշխատողները նշանակվում են ռեկտորի հրամանով: 
 3. Կենտրոնն իր գործունեությամբ ղեկավարվում է Համալսարանի կանոնադրությամբգիտական խորհրդի որոշումներովռեկտորի հրամաններով և սույն կանոնակարգովինչպես նաև պետական չափորոշիչներով: 

Հիմնական խնդիրներ 

Կենտրոնի իրավասություններն են. 

 • Փորձարարական հետազոտության արդիականության եղանակների յուրացում և ներդրում: 
 • Աշխատատեղերի և գիտախորհրդատվական օգնության տրամադրում ամբիոնների աշխատակիցներին և ուսանողներին՝  ինքնուրույն և Կենտրոնի հետ համատեղ գիտական հետազոտություն անցկացնելու համար: 
 • Կենտրոնի համապատասխան ստորաբաժանումներում ուսանողների հետ գիտագործնական պարապմունքների անցկացում՝ հետազոտության ժամանակակից մեթոդների և սարքավորումների հետ ծանոթացնելու նպատակով: 
 • Համագործակցություն գիտաուսումնական հաստատությունների և հասարակական կազմակերպությունների հետ:
 • Կենտրոնի գիտաշխատողների որակավորում՝ հիմք ունենալով Գիտաշխատողների որակավորման բնութագրի» գործող դրույթները: 
 • ՄՄՀ Կովկասագիտության կենտրոնը Տարածաշրջանային բուհերի և տարածաշրջանային այլ գիտահետազոտական կենտրոնների հետ համատեղ պատրաստում և հրատարակում է ռեգիոնալ թեմաներով ժողովածուներ: 
 • Կենտրոնը կազմակերպում է Արցախի, Հայաստանի զարգացման առավել հրատապ խնդիրների շուրջ միջազգային գիտաժողովներ, կլոր սեղաններ ինչպես նաև տարածաշրջանի ընդհանուր հետազոտությունների իրականացում: 

Կենտրոնի կառուցվածքը և հաստիքացուցակը հաստատվում է համալսարանի ռեկտորի կողմից՝ գիտակոորդինացիոն խորհրդի նախնական քննարկումիցգիտության գծով պրոռեկտորի հետ համաձայնեցնելուց և Կենտրոնի ղեկավարին ներկայացնելուց հետո: 

Կենտրոնի գիտական միավորները ձևավորվում են մեթոդական / թեմատիկ սկզբունքների համաձայն: 

Կենտրոնում կարող են ստեղծվել նաև այլ շարժական ստորաբաժանումներ: 

 Կենտրոնի գիտական գործունեության ղեկավարումը 

 1. Կենտրոնի ընդհանուր համակարգումն իրականացնում է Համալսարանի գիտության գծով պրոռեկտորը:
 2. Կենտրոնի ղեկավարումն իրականացնում է ղեկավարը: 
 3. Կենտրոնի ղեկավարն իր գործունեությամբ հաշվետու է Համալսարանի ռեկտորին և գիտության գծով պրոռեկտորին: 

 Կենտրոնի ղեկավարը՝ 

 • կազմակերպում և պլանավորում է Կենտրոնի գործունությունը, 
 • համակարգում է Համալսարանի այլ ստորաբաժանումներից Կենտրոն ուղարկված աշխատողների/ ուսանողների աշխատանքը,
 • ռեկտորին է ներկայացնում այլ կազմակերպությունների հետ համաձայնագրերի նախագծեր,
 • համաձայն Կենտրոնի խնդիրների՝ կոորդինացնում և պլանավորում է գիտահետազոտական աշխատանքները,
 • հանձնարարություններ է տալիս Կենտրոնի աշխատողներին,
 • հսկողություն է իրականացնում Կենտրոնի աշխատողների գործունեության նկատմամբ,
 • Համալսարանի ղեկավարության համաձայնությամբ Կենտրոնի գիտական հետազոտություններին առնչվող հարցերը ներկայացնում է արտաբուհական կազմակերպություններում և պետական մարմիններում,
 • ապահովում է պլանային գիտահետազոտական աշխատանքներիՀամալսարանի ամբիոններիգիտական ստորաբաժանումների և այլ կազմակերպությունների հետ իրականացվող համալիր գիտական հետազոտությունների որակյալ և ժամանակին կատարումը,
 • Համալսարանի ղեկավարությանը ներկայացնում է գիտական հետազոտությունների հաջող իրականացումն ապահովող ստորաբաժանման աշխատողներին պարգևատրման առաջարկություններ: 

Կենտրոնի տնօրենն իրավունք ունի իր իրավասությունները ժամանակավորապես պատվիրակել Կենտրոնի աշխատողներին՝ ռեկտորի համաձայնությամբ: 

Կենտրոնի աշխատողները՝ 

 • իրականացնում են Կենտրոնի գործառույթներից բխող աշխատանքներ, 
 • կատարում են ռեկտորիգիտական գծով պրոռեկտորի և Կենտրոնի տնօրենի հանձնարարությունները:
 • Կենտրոնի աշխատողները պարտավոր են ենթարկվել ԱՀ աշխատանքային օրենսդրությանըՀամալսարանի ներքին կարգապահական կանոններինինչպես նաև աշխատանքային էթիկայի կանոններին: 

Կենտրոնի ֆինանսավորման աղբյուրները 

 1. Համալսարանի կողմից հատկացվող միջոցները:
 2. Դրամաշնորհներից ստացվող գիտական հետազոտությունների ֆինանսավորման միջոցները: 
НОВОСТИ ЦЕНТРА
Поделиться этой страницей: