ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնը հանդիսանում է ավարտական և ապահովում է կրթական ծրագրերի իրականացումը Տնտեսություն, Մենեջմենթ ուղղություններով:

Ուսուցման կազմակերպումն իրականացվում է առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով

Ամբիոնի առաքելությունն է կառավարման ոլորտում մասնագիտական իրավասությունների անհրաժեշտ մակարդակ և բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստումը, որոնք կարող են մրցակցել տնտեսության արդիականացման պայմաններում:

Ամբիոնի նպատակն է ստեղծել արդյունավետ ուսուցման համակարգ, որը կնպաստի ուսանողների պահանջմունքների բավարարմանը:

Ամբիոնի ռազմավարական նպատակն է ստեղծել ուսուցման և դաստիարակության արդյունավետ համակարգ ՝ իր գործունեության բոլոր ուղղությունների կատարելագործման հիման վրա:

Ամբիոնի հիմնական նպատակներն ու խնդիրներն են`

  • ստեղծված տնտեսական պայմաններում իրավասու մասնագետների պատրաստումը, որոնք կարող են ստեղծագործաբար մտածել, արդյունավետ որոշումներ կայացնել:
  • ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետող մասնագիտական գիտելիքների ամբողջական համակարգ ունեցող մասնագետների պատրաստում:
  • նորարարական մեթոդների ներդրում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման գործում:
  • գիտահետազոտական բազայի զարգացում:
  • դասախոսների և ուսանողների գիտական գործունեության ակտիվացում
  • կրթության որակի համար դասախոսների պատասխանատվության բարձրացում,

Ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղվածությունը և հիմնական գործունեությունը

  • մասնագիտական թեմաներով ներֆակուլտետային, միջֆակուլտետային քննարկումների կազմակերպում /գիտագործնական սեմինարներ, գիտական զեկուցումներ և այլն/
  • դասախոսների գիտական գործունեության խրախուսման համակարգի մշակում և ներդնում:
  • միջազգզյին կառավարման ոլորտում առաջատար մասնագետների հետ կապերի ընդլայնումը
  • միջբուհական, միջազգային և այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում դասախոսների վերապատրաստման ծրագրերի իրականացում:
Авакян Роза Юрьевна

Ավագյան Ռոզա Յուրիի

Ամբիոնի վարիչ

Ամբիոնի դասախոսներ

ԱԱՀ Գիտական աստիճանը, կոչումը, պաշտոնը
Ավագյան Ռոզա Յուրիի
ամբիոնի վարիչ, ասիստենտ
Բեգլարյան Լիլիկ Մխիթարի
տ.գ.թ., դոցենտ
Հայրիյան Եվգենյա Ռազմիկի
տ.գ.թ., դոցենտ
Մանգասարյան Ռուզաննա Յակովի
տ.գ.թ., դոցենտ
Ադամյան Վաչե Սուրենի
ասիստենտ
Պետրոսյան Անահիտ Արմենակի
ասիստենտ
Սարգսյան Գևորգ Մավրիկի
դասախոս
Գրիգորյան Արթուր Ռևիկի
դասախոս
Շամխալովա Էլինա Սերգեյի
դասախոս
Հարությունյան Լուսինե Էրիկի
դասախոս
Սարգսյան Մարիամ Շահենի
դասախոս
Խաչատրյան Մարիաննա
դասախոս
Սարգսյան Գայանե Վլադիմիրի
դասախոս
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`