ՏՆՏԵՍԱԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Տնտեսագիտության, կառավարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և իրավագիտության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2004 թվականին: 2008 թվականին ֆակուլտետը վերակազմավորվել է իրավաբանական ֆակուլտետի և տնտեսագիտության, կառավարման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի: 2019թ. բուհի աշխատանքների բարելավման նպատակով, որոշում է կայացվել` կրճատել ֆակուլտետների քանակը և միավորել տնտեսագիտության, կառավարման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը իրավաբանության ֆակուլտետի հետ:

ՄՄՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ռազմավարական նպատակներն են՝

 • Իրականացնել կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային վերափոխում՝ որակավորումների ազգային շրջանակին և աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համահունչ:
 • Բարելավել դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման գործընթացները:
 • Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և արդյունավետ օգտագործումը կրթական գործընթացում:
 • Պատրաստել տնտեսության և մենեջմենթի ոլորտում պահանջարկ ունեցող բանիմաց մասնագետներ, որոնք միտված են նորարարական գործունեության և կարող են մրցակցել տնտեսության արդիականացման պայմաններում:
 • Ապահովել Արցախի Հանրապետության և սահմաններից դուրս,իրավագիտության բոլոր բնագավառներում աշխատելու ունակություն ունեցող մասնագետների (բակալավր, մագիստր) պատրաստմանն ուղղված որակյալ պատրաստվածություն:
 • Ապահովել ֆակուտետի մասնագիտություններին առնչվող բնագավառներում հեղինակավոր և առաջատար մասնագետների հետ փոխհամագործակցությունը,  կապերի ընդլայնումը  և ստեղծել  նոր կապեր:
 • Կազմակերպել օտարերկրյա դասախոսների կողմից առանձին դասախոսությունների, սեմինարների անցկացումը:
 • Բարձրացնել որակի ներքին ապահովման համակարգի գործունեության արդյունավետությունը:
 • Զարգացնել հանրային կապերի միասնական համակարգը, բարձրացնել հանրային կապերի ներբուհական ցանցի արդյունավետությունը:
 • Ընդլայնել և զարգացնել ՄՄՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ներգրավումը համազգային ծրագրերին և նախաձեռնություններին:
 • Զարգացնել ուսանողների հավաքագրման գործընթացները՝ դիմորդների հոսքի պահպանման և մեծացման նպատակով:
 • Զարգացնել համալսարանի միջազգայնացմանը նպաստող քաղաքականությունը:

Ֆակուլտետում գործում են ներքոբերյալ ամբիոնները՝

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ուսումնագիտական գործընթացը կազմակերպվում է հետևյալ մասնագիտությունների ուղղությամբ 

Բակալավրի կրթական  ծրագրով՝  

 1. Իրավագիտություն (առկա և հեռակա): Որակավորումը՝ իրավագիտության բակալավր
 2. Ինֆորմատիկա /համակարգչային գիտություն/ (առկա): Որակավորումը՝ ինֆորմատիկայի բակալավր
 3. Տեղեկատվական համակարգեր (առկա): Որակավորում՝ ինֆորմատիկայի բակալավր
 4. Կառավարում/ըստ ոլորտի/ (առկա և հեռակա): Որակավորում՝ կառավարման բակալավր
 5. Տնտեսագիտություն (հեռակա): Որակավորում՝ տնտեսագիտության բակալավր

Իրավաբանների ուսուցումն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով ֆակուլտետում գործում է կրիմինալիստիկայի լաբորատորիա: Նման լսարանի առկայությունը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին գործնականում կիրառել ձեռք բերած   տեսական գիտելիքները:

Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով՝  

Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն (առկա և հեռակա) Որակավորում՝ իրավագիտության մագիստրոս

 1. Քրեական իրավունք և քրեական դատավարություն (առկա և հեռակա) Որակավորում՝ իրավագիտության մագիստրոս
 2. Ձեռնարկությունների կառավարում/ (առկա և հեռակա) Որակավորում՝ կառավարման մագիստրոս
 3. Տեղեկատվական համակարգեր (առկա) Որակավորում՝ ինֆորմատիկայի մագիստրոս
 4. Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա (առկա և հեռակա) Որակավորում՝ինֆորմատիկայի մագիստրոս

Տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետում գործում են ուսխորհուրդ, ՈՒԳԸ. որոնք կազմակերպում են գիտաժողովներ, ներբուհական և հանրապետական ուսանողական միջոցառումներ: Ֆակուլտետի ուսանողները մասնակցում են ամբիոնների կողմից կազմակերպված ուսուցողական, գիտական, ճանաչողական, մշակութային բնույթի միջոցառումներին: Ուսանողական կյանքն անցնում է հետաքրքիր ու բովանդակալից:

ֆակուլտետի Փաստաթղթերը

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`