ՏՆՏԵՍԱԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Տնտեսագիտության, կառավարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և իրավագիտության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2004 թվականին: 2008 թվականին ֆակուլտետը վերակազմավորվել է իրավաբանական ֆակուլտետի և տնտեսագիտության, կառավարման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի: 2019թ. բուհի աշխատանքների բարելավման նպատակով, որոշում է կայացվել` կրճատել ֆակուլտետների քանակը և միավորել տնտեսագիտության, կառավարման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը իրավաբանության ֆակուլտետի հետ: 

ՄՄՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ռազմավարական նպատակներն են՝

 • Իրականացնել կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային վերափոխում՝ որակավորումների ազգային շրջանակին և աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համահունչ:
 • Բարելավել դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման գործընթացները:
 • Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և արդյունավետ օգտագործումը կրթական գործընթացում:
 • Պատրաստել տնտեսության և մենեջմենթի ոլորտում պահանջարկ ունեցող բանիմաց մասնագետներ, որոնք միտված են նորարարական գործունեության և կարող են մրցակցել տնտեսության արդիականացման պայմաններում:
 • Ապահովել Արցախի Հանրապետության և սահմաններից դուրս, իրավագիտության բոլոր բնագավառներում աշխատելու ունակություն ունեցող մասնագետների (բակալավր, մագիստր) պատրաստմանն ուղղված որակյալ պատրաստվածություն:
 • Ապահովել ֆակուտետի մասնագիտություններին առնչվող բնագավառներում հեղինակավոր և առաջատար մասնագետների հետ փոխհամագործակցությունը, կապերի ընդլայնումը և ստեղծել նոր կապեր:
 • Կազմակերպել օտարերկրյա դասախոսների կողմից առանձին դասախոսությունների, սեմինարների անցկացումը:
 • Բարձրացնել որակի ներքին ապահովման համակարգի գործունեության արդյունավետությունը:
 • Զարգացնել հանրային կապերի միասնական համակարգը, բարձրացնել հանրային կապերի ներբուհական ցանցի արդյունավետությունը:
 • Ընդլայնել և զարգացնել ՄՄՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ներգրավումը համազգային ծրագրերին և նախաձեռնություններին:
 • Զարգացնել ուսանողների հավաքագրման գործընթացները՝ դիմորդների հոսքի պահպանման և մեծացման նպատակով:
 • Զարգացնել համալսարանի միջազգայնացմանը նպաստող քաղաքականությունը:

Ֆակուլտետում գործում են ներքոբերյալ ամբիոնները՝ 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ուսումնագիտական գործընթացը կազմակերպվում է հետևյալ մասնագիտությունների ուղղությամբ

Բակալավրի ծրագրով՝ 

042101.01.6 Իրավագիտություն (առկա և հեռակա)
Որակավորումը՝ իրավագիտության բակալավր 

061101.01.6 Ինֆորմատիկա /համակարգչային գիտություն/ (առկա)
Որակավորումը՝ ինֆորմատիկայի  բակալավր 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր (առկա)
Որակավորում՝ ինֆորմատիկայի բակալավր

041301.01.6 Կառավարում/ըստ ոլորտի/ (առկա և հեռակա)
Որակավորում՝ կառավարման բակալավր

031101.01.6 Տնտեսագիտություն (հեռակա)
Որակավորում՝ տնտեսագիտության բակալավր

Իրավաբանների ուսուցումն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով ֆակուլտետում գործում է կրիմինալիստիկայի լաբորատորիա: Նման լսարանի առկայությունը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին գործնականում կիրառել ձեռք բերած տեսական գիտելիքները: 

Մագիստրատուրայի ծրագրով՝ 

042101.02.7 Իրավագիտություն հետևյալ մասնագիտացումներով՝
Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն (առկա և հեռակա)
Քրեական իրավունք և քրեական դատավարություն (առկա և հեռակա)
Որակավորում՝ իրավագիտության մագիստրոս

041301.02.7 Կառավարում/ձեռնարկությունների կառավարում/ (առկա և հեռակա)
Որակավորում՝ կառավարման մագիստրոս

061104.01.7 Տեղեկատվական համակարգեր (առկա)
Որակավորում՝ ինֆորմատիկայի մագիստրոս

Տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետում գործում են ուսխորհուրդ, ՈՒԳԸ. որոնք կազմակերպում են գիտաժողովներ, ներբուհական և հանրապետական ուսանողական միջոցառումներ: Ֆակուլտետի ուսանողները մասնակցում են ամբիոնների կողմից կազմակերպված ուսուցողական, գիտական, ճանաչողական, մշակութային բնույթի միջոցառումներին: Ուսանողական կյանքն անցնում է հետաքրքիր ու բովանդակալից:

Яна Давидян

Յանա Արկադիի Դավթյան

դեկան, ՄՄՀ դոցենտ

ֆակուլտետի Փաստաթղթերը

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`