ՏՆՏԵՍԱԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Տնտեսագիտության, կառավարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և իրավագիտության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2004 թվականին: 2008 թվականին ֆակուլտետը վերակազմավորվել է իրավաբանական ֆակուլտետի և տնտեսագիտության, կառավարման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի: 2019թ. բուհի աշխատանքների բարելավման նպատակով, որոշում է կայացվել` կրճատել ֆակուլտետների քանակը և միավորել տնտեսագիտության, կառավարման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը իրավաբանության ֆակուլտետի հետ: 

ՄՄՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ռազմավարական նպատակներն են՝ 

 • Իրականացնել կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային վերափոխում՝ որակավորումների ազգային շրջանակին և աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համահունչ: 
 • Բարելավել դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման գործընթացները: 
 • Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և արդյունավետ օգտագործումը կրթական գործընթացում: 
 • Պատրաստել տնտեսության և մենեջմենթի ոլորտում պահանջարկ ունեցող  բանիմաց մասնագետներորոնք միտված են նորարարական գործունեության և կարող են մրցակցել տնտեսության արդիականացման պայմաններում 
 • Ապահովել  Արցախի Հանրապետության և սահմաններից դուրս,իրավագիտության բոլոր բնագավառներում աշխատելու ունակություն ունեցող մասնագետների (բակալավր, մագիստր) պատրասիմանն ուղղված որակյալ պատրաստվածություն:  
 • Ապահովել  ֆակուտետի մասնագիտություններին առնչվող բնագավառներում հեղինակավոր և առաջատար մասնագետների հետ փոխհամագործակցությունը,  կապերի ընդլայնումը  և ստեղծել  նոր կապեր: 
 • Կազմակերպել օտարերկրյա դասախոսների կողմից առանձին դասախոսությունների, սեմինարների անցկացումը: 
 • Բարձրացնել որակի ներքին ապահովման համակարգի գործունեության արդյունավետությունը: 
 • Զարգացնել հանրային կապերի միասնական համակարգը, բարձրացնել հանրային կապերի ներբուհական ցանցի արդյունավետությունը: 
 • Ընդլայնել և զարգացնել ՄՄՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ներգրավումը համազգային ծրագրերին և նախաձեռնություններին: 
 • Զարգացնել ուսանողների հավաքագրման գործընթացները՝ դիմորդների հոսքի պահպանման և մեծացման նպատակով: 
 • Զարգացնել համալսարանի միջազգայնացմանը նպաստող քաղաքականությունը: 

Ֆակուլտետում գործում են ներքոբերյալ ամբիոնները՝ 

Տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի ուսումնագիտական գործընթացը կազմակերպվում է հետևյալ մասնագիտությունների ուղղությամբ 

Բակալավրի ծրագրով՝ 

 1. 042101.01.6  Իրավագիտություն (առկա և հեռակա)
  Որակավորումը՝ իրավագիտության բակալավր 
 2. 061101.01.6  Ինֆորմատիկա /համակարգչային գիտություն/ (առկա)
  Որակավորումը՝ ինֆորմատիկայի  բակալավր 
 3. 061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր (առկա) 
  Որակավորում՝ ինֆորմատիկայի բակալավր
 4. 041301.01.6 Կառավարում/ըստ ոլորտի/ (առկա և հեռակա)
  Որակավորում՝ կառավարման բակալավր 
 5. 031101.01.6 Տնտեսագիտություն (հեռակա)
  Որակավորում՝ տնտեսագիտության բակալավր 

Իրավաբանների ուսուցումն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով ֆակուլտետում գործում է կրիմինալիստիկայի լաբորատորիա: Նման լսարանի առկայությունը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին գործնականում կիրառել ձեռք բերած   տեսական գիտելիքները: 

Մագիստրատուրայի  ծրագրով՝ 

 1. 042101.02.7   Իրավագիտություն  հետևյալ մասնագիտացումներով՝
  սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն (առկա և հեռակա)
  քրեական իրավունք և քրեական դատավարություն (առկա և հեռակա) 
  Որակավորում՝ իրավագիտության մագիստրոս  
 2. 041301.02.7 Կառավարում/ձեռնարկությունների կառավարում/(առկա և հեռակա)
  Որակավորում՝ կառավարման մագիստրոս 
 3. 061104.01.7   Տեղեկատվական համակարգեր (առկա)
  Որակավորում՝ ինֆորմատիկայի մագիստրոս 

Տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետում գործում են ուսխորհուրդ, ՈՒԳԸ. որոնք կազմակերպում են գիտաժողովներ, ներբուհական և հանրապետական ուսանողական միջոցառումներ: Ֆակուլտետի ուսանողները մասնակցում են ամբիոնների կողմից կազմակերպված ուսուցողական, գիտական, ճանաչողական, մշակութային բնույթի միջոցառումներին: Ուսանողական կյանքն անցնում է հետաքրքիր ու բովանդակալից:

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`