Ռեկտոր

Դոնարա Սերգեյի Գաբրիելյան

ՄՄՀ ռեկտոր, մ.գ.թ., դոցենտ, ՄՄՀ պրոֆեսոր
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Ոչ պետական համալսարան ստեղծելու գաղափարը մեզ մոտ ծնվեց 1996թ. սեպտեմբերին։ Նույն տարում ստացանք մեր նպատակ­ների իրականացման համար հավաստագիր` ստեղծել նորարարական բուհ, վերակենդանացնել մինչհեղափոխական Ղարաբաղի լավագույն կրթական ավանդույթները, երբ ծայրամասի ուսումնական հաստատու­թյուն­ների շրջանավարտները փայլուն կերպով շարունակում էին իրենց կրթությունը Ռուսաստանի և Եվրոպայի առաջատար բուհերում։

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանը ԼՂՀ առաջին ոչ պետական բուհն է։ Այն ստեղծվել է որպես երկրում տիրող սոցիալ-տնտեսական պայմաննե­րին համարժեք արտացոլանք։

Մեր բուհի, ինչպես և ԱՊՀ բոլոր ոչ պետական բուհերի ծնունդն աշխատաշուկայում տնտեսական, իրավաբանական, հումանիտար մաս­նա­գետների պահանջարկի արձագանքն է։ Դրա առաջացումը ծնվել է քաղաքական նկատառումներով` բարձրագույն կրթական համակարգում պետության մենաշնորհը վերացնելու նպատակով։

Այսօր հաջողակ կարող է լինել միայն այն բուհը, որը թողարկում է բարձր որակի «արտադրանք»։

Ինքնավար լինելն ու շարժունակությունը մեր համալսարանին հնարավորություն տվեցին արագ կողմնորոշվելու և ընտրել այնպիսի մասնագիտություններ, որոնք պահանջված են աշխատաշուկայում։ ՄՄՀ պատրաստում է մասնագետներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կառավարման, իրավունքի, կովկասագիտության և հումանիտար գիտու­թյուն­ների ոլորտներում։ Կրթության որակի բարձրացման համար հրավի­րում ենք բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ Հայաստանի Հանրապետությունից և Ռուսաստանի Դաշնությունից։

Հանդիսանալով Եվրոպայի ռեկտորների ակումբի անդամ և կապ ունենալով արտասահմանյան առաջատար կազմակերպությունների հետ, այցելելով աշխարհի լավագույն բուհերը` մենք հնարավորություն ունեցանք բավականաչափ ծանոթանալու Ֆրանսիայի, Անգլիայի, Իս­պանիայի, Ավստրիայի, ԱՄՆ, Ճապոնիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրու­թյունների բարձրագույն կրթական համակարգերի հետ։ Համա­ձայն Բոլոնյան համաձայնագրի սկզբունքների` եվրոպական կրթական համա­կարգի ներգրավման անհրաժեշտությունը մեզ հնարավորություն տվեց գնահատել ժամանակակից իրողությունները, միավորել արևմտյան կրթա­կան համակարգի և սովետական ավագ դպրոցի լավագույն ավանդույթները։ Կրթության նորարարական մոտեցումը չի բացառում սովետական դպրոցի հիմնարարության և համակարգվածության պահ­պանումը։

Մեր կողմից մշակվել է ՄՄՀ զարգացման ռազմավարությունը։ Այն ուղղված է առաջնային խնդրի լուծմանը, որը դարձել է մեր նշանաբանը` «Անել այն ամենը, ինչը կարող է օգուտ բերել երկրին»։

Մենք հավատարիմ ենք մեր սկզբունքներին։

2016 թվականից` Ապրիլյան պատերազմից հետո, մեր համալսա­րանը սկսեց պատրաստել կովկասագետներ` տարածաշրջանի լեզունե­րի ուսումնասիրությամբ` ադրբեջաներեն և պարսկերեն:

Քառասունչորսօրյա պատերազմից հետո սոցիալական աշխա­տող­ները դարձան պահանջված, և ՄՄՀ-ն առաջինն էր, որ բացեց մագիս­տրատուրա այս մասնագիտությամբ: Այսօր մի խումբ ուսուցիչներ Ար­ցա­խի դպրոցներում վերապատրաստման դասընթացներ են անցկացնում համընդհանուր ներառական կրթության բարելավման և որակի ապա­հով­ման նպատակով։

Այսպիսով` մեր գլխավոր ռազմավարական նպատակը հետևյալն է` ստեղծել այնպիսի բուհ, որում ներառված կլինեն հետևյալ գծերը`

  • աշխատաշուկայում մասնագետների փոփոխվող պահանջ­ներին արձագանքելու ճկունություն և շարժունություն,
  • կրթության նկատմամբ նորարարական մոտեցում,
  • կրթական գործընթացի համապատասխանեցում ուսանողի պահանջներին,
  • կրթության, սպորտի, ժամանցի և արտալսարանային միջոցա­ռում­ների կազմակերպան համար պայմանների հարմարավե­տություն,
  • գիտական հետազոտությունների զարգացում:

Մենք` մաշտոցականներս, ուրախ ենք ընդունելու յուրաքանչյուրին, ով բացում է մեր համալսարանի դռները, ով պատրաստ է մեզ հետ միասին ստեղծելու XXI դարի բուհը։

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`