ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ռազմավարական ծրագրի նպատակն է որոշել համալսարանի դեպի հաջողություն ճանապարհը՝ 2018 թվականին ընդունված մեր տեսլականի իրագործումը։ Համալսարանի նպատակն է դառնալ այնպիսի համակարգ, որը ոգեշնչում է ինչպես աշխատակիցների, այնպես էլ ուսանողների ստեղծագործությունը: Մեր տեսլականը ներառում է տարբեր նպատակների բարդ համակարգ’ սկսած գիտական հետազոտությունների եւ ուսուցման միջև ստեղծագործական կապի հաստատումից և տեղական, տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներում առանցքային խնդիրների լուծման գործում ակտիվ մասնակցության խրախուսումից մինչև այդ նպատակներին հասնելու ձգտումը՝ ապահովելով բարենպաստ, բարեկամական միջավայր, որը նպաստում է համագործակցությանը և բարեկեցությանը:

Ազգային ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման եւ միջազգային ինստիտուցիոնալ գնահատման հետ կապված ներկա իրավիճակի եւ ինքնագնահատման գործընթացի վերլուծության հիման վրա Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը ձևակերպեց իր երկարաժամկետ զարգացման ռազմավարությունը՝ հաշվի առնելով ուժեղ եւ թույլ կողմերը, ինչպես նաեւ հնարավորությունները եւ ռիսկերը:

Զարգացման հիմնական ուղեցույցների հիմքում են:

 • առաքելությունը, արժեքները և տեսլականը;
 • գիտական և կիրառական զարգացման գերազանցությանը հասնելու նպատակը;
 • ուսումնական ծրագրերի առավել արդյունավետ կառուցվածքային և բովանդակային կատարելագործումը, ուսումնական ծրագրերի մշտադիտարկումը, էլեկտիվությունը, ներքին շարժունակությունը և ձեռք բերված իրավասությունները;
 • ուսանողների հետ համագործակցության հաստատումը;
 • բարձրագույն կրթության միջազգայնացման խթանում և Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման նպաստում;
 • մեր նշանաբանի շրջանակներում՝ գիտելիքների փոխանցումը եւ համագործակցությունը տեղական միջավայրի, ավելի լայն՝ տարածաշրջանի եւ միջազգային հանրության հետ՝ կայուն եւ սոցիալապես պատասխանատու համալսարան դառնալու համար;
 • ռազմավարական նպատակների առավել արդյունավետ իրականացման համար օժանդակ միջոցառումների մշակում
 • որակի մշակույթի հնարավորինս խթանում:

Առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում 2019-2023 թվականների զարգացման ռազմավարությունը իրենից ներկայացնելու է մեր առաջնորդող սկզբունքն և համախողությունը: 

 1. ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

2.1. Նշանաբանը

Անել այն ամենը, ինչ կարող է օգուտ բերել երկրին:

2.2.Առաքելությունը

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանը ազգային և տարածաշրջանային դերակատարությամբ գիտակրթական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որն իր կանոնադրությամբ և ԼՂՀ ԿԳՍՆ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ծրագրերի իրականացման լիցենզիաների հիմնավորմամբ և ազգային որակավորումների շրջանակի մակարդակներին համապատասխան ապահովում է բարձրագույն կրթություն՝ բակալավրի և մագիստրոսի որակավորումներով, հայագիտական, մանկավարժական, հումանիտար, հասարակատնտեսագիտական և ՏՏ ոլորտների համար, ինչպես նաև զբաղվում է նպատակաուղղված կրթական և գիտահետազոտական գործունեությամբ:

Որպես ժամանակակից ուսանողակենտրոն համալսարան՝ Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի առաքելությունը որակավորված, իրազեկված, մրցունակ, ճկուն, կիրառական կարողություններով օժտված և ինքնաիրացման ու ինքնակատարելագործման պատրաստ բակալավրի և մագիստրոսի որակավորկումներով մասնագետների թողարկումն է՝ ելնելով տարածաշրջանի առանձնահատկություններից և աշխատաշուկայի պահանջներից:

Համալսարանի նպատակներից է աջակցել տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը՝ հաշվի առնելով արտաքին շահակիցների պահանջերը և ապահովելով համապատասխան կարողություններով շրջանավարտներ:

Համալսարանը կարևորում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ներքին շահակիցների համատեղ գիտահետազոտական գործունեությունը՝ ընդգծելով տարածաշրջանի խնդիրների վերհանումը և դրանց լուծման ուղիները:

2.3 Տեսլականը

Որպես Արցախի Հանրապետության պետհավատարմագրված գիտակրթական հաստատություն, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանը ձգտում է դառնալ համալսարան, որը՝

 1. կլինի Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պետհավատարմագրված առաջատար և մրցունակ ՄՈւՀ-երից մեկը,
 1. լինելով առանց արտաքին ֆինանսավորման պետարտոնագրված համալսարան` համապատասխանի կրթության որակին ներկայացված պահանջներին,
 1. կպատրաստի ոչ միայն որակյալ մասնագետներ, այլ նաև Ացախի Հանրապետության քաղաքակիրթ քաղաքացիներ,
 1. ապահովում է քաղաքաքացու և մասնագետի կայացման համար բարեհաջող պայմաններ, ինչը կնպաստի Հանրապետության կայացմանն ու զարգացմանը,
 1. առաջարկում է արտաքին և ներքին շահակիցների կարիքները բավարարող, կրթական իննովացիոն տեխնոլոգիաներին և դասավանդման մեթոդներին հենված կիրառական գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ ապահովող մրցունակ կրթական ծրագրեր` համահունչ եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի հիմնարար սկզբունքներին և որակավորումների ազգային շրջանակին,
 1. պարբերաբար ուսումնասիրելով աշխարհի առաջատար հաստատությունների փորձը և օգտագործելով ձեռք բերած գիտելիքները` կդառնա կառավարման ժամանակակից մոդելները օգտագործող համալսարան,
 1. պատրաստ է նոր մասնագիտական մարտահրավերների և սրընթաց արձագանքում է պետության և հասարակության կողմից առաջադրված խնդիրներին և հանձնարարականներին,
 1. ունի բավարար նյութատեխնիկական միջոցներ և ընթացակարգեր պարբերաբար բարելավման և կատարելագործման համար,
 1. լինելով իր երկիրն ԱՊՀ-ում և արտասահմանում ներկայացնող ՄՈՒՀ՝ ստեղծում է գիտագործնական հարթակներ արցախյան ակադեմիական մտքի արտահայտման համար՝ նպաստելով Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչմանը,
 1. ինտեգրելով իր կրթական գործնեությունը համապատասխան հասարակատնտեսական ոլորտներ՝ կնպաստի պետության կայացմանն ու զարգացմանը:

2.4 Արժեքները

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանն ուսանողակենտրոն բուհ է՝ համալսարանի կենտրոնում միշտ գտնվում է անձը, անհատը: Ուստի, ընտրելով Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանը, դիմորդները, նրանց ծնողները, ուսանողները և աշխատողները, գործընկերները և ընկերները առաջին հերթին պետք է իմանան համալսարանի արժեքները և համակարծիք լինեն,

Հարգանք անձի նկատմամբ

Մենք բարձր ենք գնահատում անհատականությունը, աջակցում ենք անձի ներդաշնակ զարգացմանը, հնարավորություններ ենք տրամադրում ինքնաիրացման ու ինքնազարգացման համար:

Բարեխղճություն

Մենք ազնիվ և պարկեշտ ենք ինքներս մեզ, մեր աշխատանքի, համալսարանի, գործընկերների և ուսանողների նկատմամբ: Համալսարանի համբավը և նրա արժեքները վեր են անձնական բոլոր շահերից:

Ակադեմիական ազատություն

Գիտակցելով բարձր անձնական պատասխանատվությունը արդյունքի նկատմամբ՝ մենք ազատ ենք տեղեկությունների փոխանակման, ընտրության, սեփական գաղափարների զարգացման և անհատական գործողությունների որոշման հարցում:

Հրապարակայնություն

Մենք պատրաստ ենք նոր գաղափարների, ծանոթությունների, հեռանկարային փոփոխությունների, բաց ենք երկխոսության և համագործակցության համար:

Սեր

Մենք սիրում ենք այն, ինչ անում ենք, ուզում և պատրաստ ենք փոխել մեզ շրջապատող աշխարհը դեպի լավը:

 1. ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ /ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ/

3.1. Կառավարում  և համադրելիություն

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանը կարեւորում է ազգային եւ եվրոպական ուղեցույցների եւ ստանդարտների համապատասխան որակի ապահովման եւ մոնիտորինգի համապարփակ համակարգի կատարելագործումն ու զարգացումը: Դրա համար անհրաժեշտ է ստեղծել որոշումների կայացման արդյունավետ համակարգ ՝ ընդունված ռազմավարական նպատակների և զարգացման ներուժի հիման վրա ։

Ինտեգրված համալսարանական համակարգը ավելի մեծ սիներգետիկ ազդեցություն կունենա համալսարանի անդամների զարգացման վրա: Այսպիսով, գիտելիքներն ու ակտիվները հաջողությամբ կմիավորվեն: Ինստիտուցիոնալ եւ ծրագրային համատեղելիությունը պահանջում է պարտականությունների եւ լիազորությունների հավասարակշռված բաշխումը՝ համալսարանի ինքնավարությունը հաշվի առնելով:

ռազմավարական նպատակներ

 1. համալսարանական համակարգի ավելի որակյալ ինտեգրում
 2. Կառավարման համակարգի օպտիմալացում
 3. որոշումների կայացման որակյալ համակարգ
 4. կայուն ֆինանսավորում և ակտիվների բաշխման խթանում

 

3.2.Կրթության գերազանցություն

Նշված ժամանակահատվածում համալսարանը կստեղծի կրթական միջավայր, որը կբարձրացնի դասավանդման որակը եւ կօգնի ուսանողներին լիովին բացահայտել իրենց ներուժը, միաժամանակ արձագանքելով շրջակա միջավայրի պահանջներին ‘ հասարակության առաջընթացի, աճի եւ կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ գիտելիքների եւ հմտությունների միջոցով: Հաշվի առնելով բարձրագույն կրթության ոլորտի միտումները, համալսարանը կկենտրոնանա ուսուցման եւ դասավանդման բարձր որակի ապահովման վրա՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի առանձնահատկությունները եւ ուսանողակենտրոն մոտեցումը. Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու ուսուցման որակի բարձրացմանը առցանց հարթակների օգտագործմամբ:

ռազմավարական նպատակներ

 1. ՄԿԾ մշակում և շարունակական բարելավմում
 2. հասարակական պատասխանատվության պլանավորում և իրականացում
 3. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման համակարգի որակյալ համադրելիություն՝ ուսանողակենտրոն ուսուցման հիմման վրա
 4. ՄԿԾ-ների իրականացման համար անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմով ապահովումը
 5. Առցանց դասավանդման և ուսումնառության հարթակի ստեղծում

 

3.3. Հետազոտության գերազանցություն

Համալսարանի առաքելությունն է հետազոտական եւ զարգացման բնագավառում ձեռք բերել, պահպանել եւ տարածել գիտելիքները՝ ձեւավորելով միջդիսցիպլինար հետազոտական խմբեր, որոնք կարող են կյանքի կոչել գիտական եւ հետազոտական լուծումները, կառավարել հետազոտական նախագծերը, դրանով իսկ ապահովելով ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը գիտահետազոտական գործունեությանը, նպաստելով հասարակության զարգացմանը, տարածաշրջանային որոշակի խնդիրների լուծմանը եւ խթանելով տարածաշրջանի տնտեսական զարգացումը եւ ավելի բարենպաստ հասարակական միջավայրը:

ռազմավարական նպատակներ

 1. Հետազոտական գործունեության ակտիվացում՝ դրամաշնորհների, նախագծերի միջոցով
 2. Ուսանողոական հետազոտական հարթակի ստեղծում և զարգացում
 3. Գիտական փաստաթղթերի, տվյալների եւ հետազոտությունների արդյունքների բաց հասանելիության:

 

3.4. Ազգային և միջազգային հաղորդակցություն

Նշված ժամանակաժրջանում Համալսարանը կկենտրոնանա կրթության, գիտական հետազոտությունների բնագավառում իր միջազգային համբավի բարձրացման վրա:

 1. Համալսարանի միջազգային համբավի բարձրացում
 2. Օտար լեզվով համատեղ ուսումնական ծրագրերի և դասընթացների մշակում
 3. Ուսանողության և ՊԴ կազմի շարժունության ապահովում
 4. Տարածաշրջանի և ԱՀ զարգացման գործում ՄՄՀ ներդրում

 

Կիսվել այս էջով`