Պետրոսյան Աննա Ալեքսանդրի

Պետրոսյան Աննա Ալեքսանդրի

մ.գ.թ., դոցենտ

Կրթություն՝

 • 1986-1991թ.թ.Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտ, Տարրական դասարանների ուսուցչուհի:
 • 20102-2015թ.թ. ՀՊՄՀ, Մանակավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխաանքային փորձ՝

 • 1988-1991 թ.թ. Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուրի մանկապարտեզ, դաստիարակ
 • 1991-1995 թ.թ. Ասկերանի շրջանի Ջրաղացների միջնակարգ դպրոց, ուսուցչուհի
 • 1995թ.-առայսօր ԱՀ Կրթության գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարութոյուն, ԿՊՏ տեսուչ
 • 2010թ.-առայսօր Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, դասախոս

Հիմնական հրապարակումների ցանկ՝

 • Գեղարվեստական ստեղծագործությունների դասավանդման առանձնահատկությունները տարրական դասարաններում, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ՙԴիզակ պլյուս՚ 2015թ.
 • Սակավակազմ տարրական դպրոցների հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում, Ստեփանակերտ, ՙԴիզակ պլյուս՚ հրատ., 2016թ.
 • Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը Արցախի տարրական դպրոցում /լիակատար /ամբողջական/ գիտելիքների ուսուցման տեխնոլոգիա, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ՙՄանկավարժության արդի խնդիրները՚, Մարտահրավերներ և լուծումներ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան,
 • Ուսուցչի աշխատանքի գնահատումը որպես կրթության որակի բարձրացման գործոն, Հոդվածների ժողովածու ՀՀ ԳԱԱ ՙԳիտություն՚ հրատ, 2015թ.
 • Անձի հասկանալով կարդալու կարողությունների զարգացումը, «Կովկասը` մեր ընդհանուր տուն» ՄՄՀ Միջազգային գիտաժողով, Երևան, ՙԼիմուշ՚, 2017թ.
 • ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛАХ АРЦАХА, КАВКАЗ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МИРОВЫХ ДЕРЖАВ, Сборник научных статей, посвященный памяти выдающегося ученого-кавказоведа и большого друга армянского народа Виктора Владимировича Черноуса 2018
 • Հայրենսիրության գործառույթը՝ որպես սակավակազմ դպրոցների աշակերտների սոցիալականացման և արժեհամակարգի ձևավորման գործոն, ԱրՊհ Գիտաժողովի նյութեր, ԱրՊՀ, միջազգային գիտաժողով «Շարժում-30» 2018թ.
 • Համակազմ դասարաններում սովորողների ուսումնական գործունեության ակտիվացման մանկավարժական պայմանները, Գիտական Արցախ ԱԵԳՄՄ միջազգային գիտաժողով 2018թ
 • Համակազմ դասարաններում սովորողների քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու միջոցոով, Միջազգային գիտաժողով ՄՄՀ «Կովկասը մեր տունն է», էջ 370-379, ք. Ստեփանակերտ
 • «Սակավակազմ դպրոցի հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները», Մանկավարժական միտք, Զանգակ-97, 2018թ. հ.4, էջ 100-109, ք. Երևան
 • Տնային աշխատանքը որպես կրտսեր դպրոցականի ինքնուրույն ուսումնական գործունեության արդյունավետ հնար, Գիտական Արցախ, ԱԵԳՄՄ միջազգային գիտաժողով, հ.2/3/ Երևան 2019 թ.
 • /ԿԱՐԾԻՔ/ ՄԱՅՐԵՆՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՆՈՐ ՁԵՌՆԱՐԿ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, «Գիտական Արցախ» ԱԵԳՄՄ հ.2/3/ Երևան, 2020թ
 • ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Նորակազմ /չճանաչված/ պետությունները պատերազմից հետո, խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները, 2021թ
Կիսվել այս էջով`