Հարությունյան Լուսինե Յուրիկի

Հարությունյան Լուսինե Յուրիկի

դասախոս

Կրթություն՝

 • 1990-1995թթ. – Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ, Ագրոարդի համալիրի ճյուղերի էկոնոմիկա և կառավարում
 • 2010-2016թթ. – Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ասպիրանտուրա, Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում:

Աշխաանքային փորձ՝

 • 1989-1990թթ. – Երևանի «Կաբելի» գործարան, 1-ին կարգի մասնագետ
 • 2010-2014թթ. – Հայաստանի պետական ագրարային համալսարա-նի Ստեփանակերտի մասնաճյուղ, դասախոս
 • 2014-2017թթ. – Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարա-նի Ստեփանակերտի մասնաճյուղ, ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
 • 01.12.2017թ.-01.04.2021թ. – Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան, ավագ դասախոս
 • 01.04.2021թ.-ից – Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան
 • 01.09.2019թ.-ից առ այսօր – Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, դասախոս

Մասնագիտական վերապատրասումներ, գործունեություն՝

 • 12.06.2021թ. – Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, Միջազգային գիտաժողով՝ Նորակազմ (չճանաչված) պետությունները պատե-րազմից հետո. Խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները,
 • 2021թ. հոկտեմբեր-2022թ. Մարտ – Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան, Գիտահետազոտական աշխատանք՝ Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեսլականը,
 • 12.03.2022թ. – Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, Միջազգային գիտաժողով՝ Կովկասյան տարածաշրջանի արդի հիմնախնդիրները. Հնարավորություններ և մարտահրա-վերներ,
 • 29.10.2022թ. – Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, ՄՄՀ 25-ամյակին նվիրված Միջազգային գիտաժողով՝ Գիտության և կրթության դերը պետության զարգացման գործում:

Հիմնական հրապարակումների ցանկ՝

 • Հարությունյան Լ. Յու. ԼՂՀ գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները, «Ագրոգիտություն» գիտական ամսագիր, Երևան, 1-2 2014, էջ 3-7
 • Հարությունյան Լ. Յու. Ագրարային աշխատանքի շուկայի առանձնահատկությունները, հիմնախնդիրները և դրանց լուծման հեռանկարները ԼՂՀ-ում, «Ագրոգիտություն» գիտական ամսագիր, Երևան, 5-6 2014, էջ 236-239
 • Հարությունյան Լ. Յու., Աբրահամյան Ա.Ա. Ագրարային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները ԼՂՀ գյուղական բնակչության զբաղվածության բնագավառում, ԱԳՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, Երևան, 7-8 2015, էջ 265-269
 • Հարությունյան Լ. Յու. Գյուղացիական տնտեսությունների տեղը և դերը Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում, ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ, Երևան, 2018, էջ 325-330
 • Арутюнян Л. Ю. Мотивы трудовой миграции в республике Арцах, Вестник науки и образования. Научно-методический журнал, Издательство «Проблемы науки», Москва, 2018, стр. 41-44
 • Հարությունյան Լ. Յու. Գյուղատնտեսության մարքեթինգ (կուրսային աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ), «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ, Շուշի, 2021, 16էջ
 • Հարությունյան Լ. Յու. Ֆերմերային տնտեսության կազմակերպում և կառավարում ( կուրսային աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ), «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ, Շուշի, 2021, 16էջ
 • Հարությունյան Լ. Յու, Հարությունյան Ք., Համբարձումյան Ք. ԱՀ պարենային անվտանգության հիմնախնդիրները, ՄՄՀ, Միջազգային գիտաժողով՝ Նորակազմ (չճանաչված) պետությունները պատերազմից հետո. Խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները, Ստեփանակերտ, 2021թ. էջ 32-39
 • Հարությունյան Լ. Յու, Բաղրյան Զ. Մ. Գյուղատնտեսության զարգացման ուղիները ԱՀ-ում, ՄՄՀ, Միջազգային գիտաժողով՝ Կովկասյան տարածաշրջանի արդի հիմնախնդիրները. Հնարավորություններ և մարտահրավերներ, Ստեփանակերտ, 12.03. 2022թ. Է
 • Harutyunyan L.Yu., Harutyunyan K.A. Opportunities and obstacles of development of tourism in the Republic of Artsakh, Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, Ստեփանակերտ, 2(21)/2022թ. էջ 13-20
 • Harutyunyan L.Yu., Tatevik Verdyan, Anush Harutyunyan, Tatev Poghosova, Karine Shindyan Тhe main directions of the agrarian policy of the Рepublic of Аrtsakh, ALTERNATIVE quarterly academic journal, April – June 2/2022 p. 117-122
 • Harutyunyan L.Yu., Tatevik Verdyan Gayane Sargsyan – Causes and management of stress, ALTERNATIVE quarterly academic journal, ISSN 10.55528/18292828 April – June 2/2022 p. 123-127
 • Harutyunyan L.Yu., Rosa Avagyan Gayane Sargsyan Anush Harutyunyan – Conflict management methods and regulation features, ALTERNATIVE quarterly academic journal, ISSN 10.55528/18292828 April – June 2/2022 p.177-182
 • Harutyunyan L.Yu., Anush Harutyunyan, Fatma Arzumanyan Elza Mangasaryan – Agricultural lending problems and ways of improvement in The Artsakh of Republic, ALTERNATIVE quarterly academic journal, ISSN 10.55528/18292828 April – June 2/2022 p 183-188
 • Հարությունյան Լ. Յու. , Շամխալովա Է. Ս. , Բաղրյան Զ. Մ. Ժամանակակից ռազմավարա-կան մարքեթինգի առանձնահատկությունները բանկային մենեջմենթում, ՄՄՀ 25-ամյակին նվիրված Միջազգային գիտաժողով՝ Գիտության և կրթության դերը պետության զարգացման գործում, Ստեփանակերտ, 29.10. 2022թ, էջ 365-375
 • Հարությունյան Լ. Յու. , Հարությունյան Ա. Ա , Աշխատանքի վարձատրության կազմակերպ-ման ընդհանրական մոտեցումները ԱՀ-ում, Տարածաշրջան և աշխարհ, գիտավերլուծական հանդես, Հ6-2022թ, էջ 144-150
Կիսվել այս էջով`