Գրիգորյան Քրիստինե Արսենի

Գրիգորյան Քրիստինե Արսենի

ավագ դասախոս

Աշխանքային փորձ
2015 թ-ից այսօր Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

Դասավանդվող առարկաներ 

Բակալավրում դասավանդվող առարկաներ.
Մայրենի /հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն/
Ժամանակակից հայոց լեզու /հնչյունաբանություն, բառագիտություն/
Գրաբար
Կետադրություն
Գրաբարի և արդի արևել. ընդհ. և տարբ.
Հայոց լեզվի ոճաբանություն


Մագիստրատուրայում դասավանդվող առարկաներ.
Հայերենի բառապաշարի ծագումնաբանական դասակարգումը
Բառարանագրություն
Բառակազմություն
Կապակցություն
Արդի հայերենի հոլովումն ու խոնարհումը

Մասնագիտական վերապատրաստումներ 
2019թ. նոյեմբերի 25-29 անցել եմ ստաժավորում ԵՊՀ-ի հայ բանասիրության ֆակուլտետի հայոց լեզվի ամբիոնում, մասնակցել եմ Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչությունում կազմակերպվող «Ուսուցման նորարարական մեթոդներ» մոդուլի դասընթացներին:
2020թ. առցանց մասնակցել եմ Edu Armenia Հայաստան – Արցախ – սփյուռք աշխատաժողովի գիտակրթական դասընթացներին և ստացել հավաստագիր:
2022թ. /հուլիսի 1,2,3,4/ մասնակցել եմ Edu Armenia 2022 Համահայկական գիտակրթական աշխատաժողովի առցանց սեմինարներին:

Հիմնական հրապարակումների ցանկ 
Կրկնասեռ բայերը Ա. Բակունցի արձակում, ԳՊՀ, 2009, Գորիս
Կրկնասեռ բայերը արևմտահայերենում, ՄՄՀ, 2017, Ստեփ.
Կրկնասեռության դրսևորումները, ՄՄՀ, 2018, Ստեփ.
Հովհաննես Գրիգորյանի լեզվարվեստի պատկերավորությունը, ՄՄՀ, 2022, Ստեփ.
Հովհաննես Գրիգորյանի լեզվարվեստի արտահայտչականությունը, ՄՄՀ, 2022, Ստեփ.

Կիսվել այս էջով`