Եվգենյա Ռազմիկի Հայրիյան

Եվգենյա Ռազմիկի Հայրիյան

տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կրթություն՝

 • Արցախի պետական համալսարան, տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետ 2001-2006թթ. (գերազանցության դիպլոմ տնտեսագետ մասնագիտություն),
 • Արցախի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա- Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում 2006-2009թթ.
 • 2013թ. թեկնածուական թեզի պաշտպանություն:

Աշխատանքային փորձ՝

 • 2008թ. փետրվարից առ այսօր՝ Արցախի պետական համալսարան, ֆինանսահաշվային ամբիոն, դոցենտ:
 • 2017թ. փետրվարից առ այսօր՝ Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն, դոցենտ:

Դասավանդվող առարկաներ՝

 • տարածաշրջանի տնտեսագիտություն
 • հարկային քաղաքականություն
 • դրամավարկային քաղաքականություն
 • աուդիտ

Մասնագիտական վերապատրասումներ՝

 • 2013թ. – Թեկնածուական ատենախոսություն, տ․գ․թ, Թեմա՝ Դրամավարկային կարգավորման առանձնահատկությունները ԼՂՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում,
 • 2015 թ.- ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից շնորհվել է դոցենտի կոչում,
 • 2007թ. – Հայաստանի ամերիկան համալսարան, Թրփանջյան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագիր, բիզնեսի կազմակերպման դասընթացի վարման հմտություններ,
 • 2019-2022թթ. – ACCA միջազգային որակավորման F1-F9(Fundamental) մակարդակ,
 • 2023թ. – ACCA միջազգային որակավորման SBR և AAA մակարդակ:

Հիմնական հրապարակումների ցանկ

 • «Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների իրականացման հիմնահարցերը ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40 ամյակին, Ստեփանակերտ Դիզակ պլյուս 2009թ:
 • «Դրամավարկային քաղաքականության գործիքների արդյունավետության խնդիները ՀՀ-ում», Հայաստան Ֆինանսներ և էկոնոմիկա ք.Երևան N7(133) հուլիս 2011թ.:
 • «ԼՂՀ տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները»,
 • «ԼՂՀ տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները», Հայաստան Ֆինանսներ և էկոնոմիկա ք.Երևան N4(154) ապրիլ 2013թ.
 • «Գնաճի կառավարման առանձնահատկությունները և դրա արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված խնդիրները ԼՂՀ-ում», համահեղինակ տ.գ.թ, դոցենտ Բագրատ Ասատրյան Հայաստան Ֆինանսներ և էկոնոմիկա ք.Երևան N6(156) հունիս 2013թ.:
 • «ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի բնութագրերը», Հայաստան Ֆինանսներ և էկոնոմիկա ք.Երևան N5(167) մայիս 2014թ.
 • «Դրամավարկային քաղաքականության ռազմավարությունները և դրանց համեմատական վերլուծությունը», Հայաստան Ֆինանսներ և էկոնոմիկա ք.Երևան N6(168) հունիս 2014թ.:
 • «Դրամավարկային քաղաքականության դերը ժամանակակից տնտեսական համակարգում», ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր (1/2014) Ստեփանակերտ 2014թ:
 • «Դրամավարկային քաղաքականություն», Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Դիզակ պլյուս, Ստեփանակերտ 2015թ.
 • «Արտարժութային ինտերվենցիաների դերը դրամավարկային քաղաքականության իրականացման գործընթացում», Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՙԳիտություն՚ հրատարակչություն 2016թ:
 • «ԼՂՀ տնտեսական քաղաքականության մշակման և իրագործման առանձնահատկությունները», ԼՂՀ(Արցախի)25-ամյա ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները Միջազգային երիտասարդական գիտաժողով նյութերի ժողովածու, Երևան 2016թ:
 • «Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», ԱրՊՀ Գիտական ընթերցումներ(հոդվածների ժողովածու) Ստեփանակերտ։ ԱրՊՀ հրատ․2017թ:
 • «Արցախի Հանրապետության արտահանման կառուցվածքի վերլուծությունը և դերը տնտեսական աճի ապահովման գործընթացում» , Արցախի հանրապետության միջզագային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները 2-րդ Միջազգային երիտասարդական գիտաժողով նյութերի ժողովածու, Երևան-2017թ:
 • «Դրամավարկային քաղաքականության առանձնահատկությունները զարգացող երկրներում», Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված միջազգային գիտաժողով: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ստեփանակերտ-2018թ
 • «ԱՀ տնտեսության ձեռքբերումներն ու մարտահրավերները», Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան 3-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողով, 2018թ․ սեպտեմբերի 13-16
 • «Գնաճի դրսևորման համեմատական վերլուծությունը Աբխազիայում և Արցախի Հանրապետությունում», Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում․ զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները միջազգային գիտաժողով, 2018թ․ նոյեմբերի 24
 • Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային և Արցախի Հանրապետության հարկաբյուջետային քաղաքականությունների համահարթեցման խնդիրները, Գիտական ԱրցախN1(2), Երևան-2019
 • Հիփոթեքային վարկային շուկայի արդի իրավիճակի վերլուծությունը և զարգացման հեռանկարները Արցախի Հանրապետությունում, Գիտական ԱրցախN2 (2), Երևան-2019
 • Բազել 3-ի առնչությունները ՀՀ-ում ֆինանսական համակարգի կայունության ապահովման հետ, Գիտական ԱրցախN4(7), Երևան-2020-Համահեղինակ
 • Ֆինանսական ծառայությունների հասանելիության արդի հիմնախնդիրները ԱՀ-ում, Գիտական ԱրցախN3(10), Երևան-2021
 • Թվային էկոհամակարգի դերը ՀՀ տնտեսության զարգացման գործում, Մրցունակ կրթության և գիտության հիմնախնդիրները հարափոփոխ աշխարհում միջազգային գիտաժողովի նյութերի հավաքածու, Երևան 2022թ․ -Համահեղինակ
 • ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության դրսևորումները բարձր գնաճային միջավայրում, Գիտական ԱրցախN4(15), Երևան-2022
Կիսվել այս էջով`