Էլինա Սերգեի Շամխալովա

Էլինա Սերգեի Շամխալովա

դասախոս

Կրթություն՝

 • 2000-2003 թթ. – Ստեփանակերտի գյուղատնտեսական քոլեջ, Ֆինանսներ և բանկային գործ
 • 2004-2009 թթ.- ՀՊԱՀ, ԱՊՀ ֆինանսներ և վարկ
 • 2011-2016 թթ. – ՀԱԱՀ, Ը.00.03 Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում /վիճակագրություն/

Աշխաանքային փորձ՝

 • 2005-2009 թթ.- «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ, Վարկային մասնագետ
 • 2017-2020 թթ. – ՇՏՀ, ավագ դասախոս

Մասնագիտական վերապատրասումներ

 • 2013 թ.մայիս – Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Միջազգային գիտաժողով նվիրված գյուղատնտեսության մեքենայացմանը և գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը,
 • 2021թ., մայիս – Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, Միջազգային գիտաժողով «Նորակազմ /չճանաչված/պետությունները պատերազմից հետո՝ խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները»
 • 2008թ. ,սեպտեմբեր – Թեմա – ՄԿԾ բարելավման մեխանիզմներ World Bank, ՀՀ Գյուղ. Աջակցության հիմնադրամ – Թեմա – Ներդրումային վարկավորում և լիզինգ,
 • 19.11.2018-16.01.2019 թթ. – AUA, General English 4 th level
 • 21.02.2022-25.02.2022 թթ. – Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ, դասընթաց

Հիմնական հրապարակումների ցանկ

 • Գյուղատնտեսության վարկավորման վիճակագրական վերլուծությունը և կատարելագործման ուղիները ԼՂՀ-ում, ՀԱԱՀ միջազգային գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված գյուղատնտեսության մեքենայացմանը և գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը – Երևան 2013թ. Էջ 153-157
 • ԼՂՀ բանկերի տրամադրած վարկերի և տոկոսադրույքների փոխկապվածության վիճակագրական վերլուծությունը, Ագրոգիտություն – Երևան 2014թ. N1-2, Էջ 17-21
 • Բնակչության ավանդների կազմի և կառուցվածքի տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը ԼՂՀ առևտրային բանկերում, Ագրոգիտություն – Երևան 2014թ. N 7-8, Էջ327-331
 • ԱՀ առևտրային բանկերի ավանդների և վարկերի ժամանակային շարքերի էքսպոնենցիալ հարթեցում և կանխատեսումներ, Այլընտրանք գիտական հանդես – Երևան 2017թ.N 4, Էջ 255-258
 • Արցախի հանրապետության առևտրային բանկերի ֆինանսական արդյունքների, վարկերի և ավանդների փոխկապվածության վիճակագրական վերլուծություն, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտական հանդեսի 2018թ
 • Արցախի հանրապետության տնտեսության ճյուղերում վարկային ներդրումնեի տոկոսային եկամուտների վիճակագրական վերլուծությունը, Այլընտրանք գիտական հանդես – Երևան 2018թ.N 1, Էջ 336-339
 • Статистический анализ динамики доходов и расходов домашних хозяйств НКР, Центр научного знания «Логос» – X Международная научно-практическая конференция – г. Ставрополь, 2018г. стр.8-15
 • Статистический анализ кредитных вложений в сельское хозяйство НКР, Центр научного знания «Логос» – X Международная научно-практическая конференция – г. Ставрополь, 2018г. стр. 15-19
 • Արցախի Հանրապետության առևտրային բանկերի ֆինանսական արդյունքների դինամիկայի և փոխկախվածության վիճակագրական վերլուծությունը, Այլընտրանք գիտական հանդես – Երևան 2020թ. N 3
 • Արդյունաբերության ոլորտում վարկային ներդրումների վիճակագրական վերլուծությունը /ԱՀ տվյալներով/, Այլընտրանք գիտական հանդես – Երևան 2020թ.N 3, Էջ 119-126
 • ԱՀ բանկային համակարգի վերլուծությունը և հետպատերազմյա ճգնաժամի հնարավոր հաղթահարման ուղիները, ՄՄՀ Միջազգային գիտաժողովի նյութեր
 • Նորակազմ /չճանաչված/պետությունները պատերազմից հետո․ խնսիրներն ու դրանց լուծման ուղիները – Ստեփանակերտ 2021, Էջ 139-144
Կիսվել այս էջով`