Ավետիսյան Մանուշակ Արթուրի

Ավետիսյան Մանուշակ Արթուրի

Դասախոս

Կրթություն
2002-2007թթ․՝ Արցախի պետական համալսարան, բանասիարական ֆակուլտետ՝ «Հայոց լեզու եւ գրականություն» մասնագիտությամբ /կարմիր դիպլոմ, հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչի որակավորում/
2010-2013թթ․՝ Արցախի պետական համալսարան, ասպիրանտուրայի բաժին՝ «հայոց լեզու» մասնագիտությամբ
Աշխաանքային փորձ
2008-2009թթ․՝ ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, օգնական-քարտուղար, 2009-առ այսօր՝ Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի ընթերակա

Դասավանդվող առարկաներ

Բակալավրում դասավանդվող առարկաներ
1․ Լեզվաբանության հիմունքներ
2․ Ժամանակակից հայոց լեզու /հնչյունաբան․
3․ Ժամանակակից հայոց լեզու /շարահյուսություն
4․ Արևմտահայերեն
5․ Դարձվածաբանություն
6․ Ընդհանուր լեզվաբանություն
7․ Բարբառագիտության հիմունքներ

Մագիստրատուրայում դասավանդվող առարկաներ
1․ Հայերենի պատմական քերականություն
2․ Միջին հայերեն
3․ Տեքստի լեզվաբանություն
4․ Բարբառագիտության արդի խնդիրները
5․ Հայ լեզվաբանության պատմություն
6․ Լեզվաբանական տիպաբանություն
7․Արևմտահայ լեզվի պատմություն
8. Արևելահայերենի և արևմտահայերենի համեմատ․ քեր.
9․ Լեզվի բառային կազմի պատմական զարգացման ընթացքը

Հիմնական հրապարակումների ցանկ
1. Եղիշե Չարենցի «Տաղարանի» լեզվաոճական առանձնահատկությունները, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի «Լրատու»
2. Մեհտիշենի բարբառի առաջացումը Խոյի և Ղարաբաղի բարբառների հարաբերակցության արդյունքում, «Խաղաղ Կովկասը՝ տարածաշրջանի զարգացման գործոն», ԼՂՀ և ՀՀ անկախությանը նվիրված միջազգային գիտաժողովի /Ստեփանակերտ, 4 նոյեմբերի 2011թ./ նյութեր, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2011:
3. Բառիմաստային աառանձնահատկությունները Մեհտիշենի բարբառում, «Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհայնացման դարաշրջանում», Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի գործունեության 15-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի /Ստեփանակերտ, 3 նոյեմբերի 2012թ./ նյութեր, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2012:
4. Մեհտիշենի բարբառի հոլովման համակարգը. հոլովների կազմությունը, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի «Լրատու» /գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու/, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2014:

Կիսվել այս էջով`