Ավագյան Ռոզա Յուրիի

Ավագյան Ռոզա Յուրիի

տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու

Կրթություն՝

 • ԱրՊՀ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի, «Հաշվապահական հաշվառում և տնտեսական գործունեության վերլուծություն գյուղատնտեսությունում», (1992-1997թթ.) որակավորումը՝ տնտեսագետ
 • Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 002 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան (Ը.00.02 թվանիշով ՝Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում – մասնագիտությամբ), 2021 թ. հոկտեմբերի 13

Աշխաանքային փորձ`

 • Երևանի մենեջմենթի համալսարան՝դասախոս (2007-2009թթ.),
 • ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոն՝ դասախոս (2009-2013թթ.),
 • ՀՊԱՀ Ստեփանակերտի մասնաճյուղ՝ավագ դասախոս(2009-2017թթ.),
 • Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան՝ ավագ դասախոս(2017թ.-առ այսօր),
 • Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան՝ ավագ դասախոս (2019թ.-առ այսօր)

Դասավանդվող առարկաներ՝

 • Տնտեսական գործունեության վերլուծություն
 • Գործավարություն
 • Հաշվապահական հաշվառում

Հիմնական հրապարակումների ցանկ

 • ԼՂՀ բնակչության առողջական վիճակը բնութագրող ցուցանիշների վիճակագրական վերլուծություն, ՀԱԱՀ միջազգային գիտաժոզովի նյութեր` նվիրված գյուղատնտե-սության մեքենայացմանը և գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը, Երևան 2013թ.Էջ 57-61
 • ԼՂՀ-ի և ՀՀ-ի բնակչության կենսամակարդակի հիմնական ցուցանիշների համեմատումը, Ագրոգիտություն, Երևան 2014թ N 1-2, էջ 13-16
 • ԱՀ բնակչության եկամուտների և ծախսերի դինամիկայի և կառուցվածքի վերլուծությունը, Ագրոգիտություն, Երևան 2014թ N 5-6, էջ 240-244
 • ԱՀ բնակչության աղքատության մակարդակի վիճակագրական վերլուծությունը ըստ կրթական աստիճանի, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան Միջազգային գիտաժողով Կովկասը` մեր ընդհանուր տուն, Ստեփանակերտ 2017թ, էջ 192-194
 • Բնակչության սոցիալական ապահովության և կենսամակարդակի հիմնական ցու-ցանիշների փոխ-կապվածության վերլուծությունը /Արցախի տվյալներով/ Այլընտրանք գիտական հանդես, Երևան 2017թ. N 4, էջ 275-28
 • Աղքատության մակարդակի համեմատական վերլուծությունն ըստ Արցախի Հանրապետության բնակավայրերի, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտական հանդես, 2018թ, էջ 108-111
 • Արցախի հանրապետության տնտեսության զարգացման գերակա ուղղությունները, Այլընտրանք գիտական հանդես Երևան 2019թ. N 2,էջ 207-215
 • Արցախի հանրապետությունում աղքատության հաղթահարման պետության սոցիալական քաղաքակա-նությունը և կատարելագործման ուղիները, Այլընտրանք գիտական հանդես Երևան 2019թ. N 3, էջ 210-218
 • Սոցիալական տրանսֆերտներն որպես ԼՂՀ բնակչության աղքատության հաղթահարման գործոն, Այլընտրանք գիտական հանդես, Երևան 2019թ. N 3, Էջ219-227
 • Статистический анализ динамики доходов и расходов домашних хозяйств НКР, «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Х Международная конференция «ЛОГОС» г.Ставрополь – 2018г.
 • Статистический анализ кредитных вложений в сельское хозяйство НКР, СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Х Международная конференция «ЛОГОС» г.Ставрополь – 2018г
 • Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման հնարավորությունները և առանձնահատկությունները ԱՀ-ում, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ` ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՑ ՀԵՏՈ. ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ, Ք.ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ – 2021թ.
Կիսվել այս էջով`