Անուշ Էդուարդի Հայրապետյան

Անուշ Էդուարդի Հայրապետյան

բ.գ.թ., դոցենտ

Կրթություն

 • 1995-1999, ԱրՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի գերմաներենի բաժին, գերմաներենի ուսուցիչ, բանասեր (բակալավրի աստիճան, գերազանցության դիպլոմ)
 • 1999-2002, ԱրՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի անգլերենի բաժին (մագիստրոսի աստիճան, գերազանցության դիպլոմ)
 • 2000-2002, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, իրավաբան (բակալավրի աստիճան, գերազանցության դիպլոմ)
 • 2005-2008, ԵՊՀ հայցորդ, ատենախոսության պաշտպանություն «Վիճակի կրավորականը գերմաներենում» թեմայով, Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 2011, ՀՀ ԲՈՀ, դոցենտ

Աշխաանքային փորձ

 • 2022թ.-ից  առ այսօր, Երևանի Հայ-Ռուսական Համալսարանի լեզվի տեսության և միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնի դոցենտ
 • 2021թ. -ից առ այսօր, Երևանի Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մասնաճյուղի ուսումնական մասի գլխավոր մասնագետ, “Իրավագիտություն” բաժնի ղեկավար
 • 2000թ.-ից առ այսօր, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի լեզուների ամբիոնի ավագ դասախոս, դոցենտ
 • 2018-2020թթ., Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ
 • 1999 – 2011թթ. , ԱրՊՀ դասախոս, ավագ դասախոս
 • 2011-2021թթ., ԱրՊՀ դոցենտ
 • 2014-2018թթ., ԱրՊՀ գերմաներեն և ֆրանսերեն լեզուների ամբիոնի վարիչ

Դասավանդվող առարկաներ

Գերմաներեն, անգլերեն

Մասնագիտական վերապատրասումներ

 • Փետրվար-մայիս, 2006 , ք.Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ, «Գերմանական բանասիրություն» մասնագիտություն
 • Հուլիս-օգոստոս, 2011, ք. Շվեբիշ Հալ, Գերմանիա, դասախոսների որակավորման դասընթացներ /շաբաթական 40 ժամ/, Unterrichtshospitation und Methodik/ Didaktik DaF Niveau A1-B2
 • 28-29 ապրիլ, 2012, Ք.Երևան, Գյոթեի անվ. Ինստիտուտ, Դասախոսների որակավորման դասընթացներ /12 ժամ/, Deutschunterricht planen, Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen. Niveaustufen von GER
 • 22-23 սեպտեմբեր, 2012, Ք.Երևան, Գյոթեի անվ. Ինստիտուտ, Դասախոսների որակավորման դասընթացներ /12 ժամ/, Auffischung auf C1-Niveau. Sprechen und Sprechspiele im DaF Unterricht
 • 13 մարտ, 2021, Գյոթեի անվ. Ինստիտուտ Բուդապեշթ, online, Դասախոսների որակավորման դասընթացներ, Digi-Tools. Spielen im Live-Online-Unterricht
 • 21 մարտ, 2021, Erickson Coaching, online, Քոուչինգի դասընթաց, Expearience Coach Training Online
 • 30 Նոյեմբեր, 2021, Քվինսլանդի համալսարան, ք. Սան-Պաոլո, Going multimodal in Corpus Linguistics. The case of social media


Հիմնական հրապարակումների ցանկ

 • Հայերենի, անգլերենի և գերմաներենի բառակազմության մի քանի հարցեր, §Լեզվաբանության արդի խնդիրները¦ միջբուհական գիտաժողով, հիմնադրույթներ,Վ.Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտ, մարտ, 2000, Երևան
 • Դարձույթները 1945-1960 թթ գերմանական գրողների ստեղծագործություններում, Հանրապետական գիտաժողով, հիմնադրույթներ, մայիս, 2000, ԱրՊՀ ,Ստեփանակերտ
 • Փոխանունությունը Յ.Պետերսենի պատմվածքներում, Հանրապետական գիտաժողով,§Գիտության և մշակույթի հիմնահարցերը Արցախում¦, նոյեմբեր, 2000, Ստեփանակերտ
 • Մի քանի ընդհանրություններ անգլերենի և գերմաներենի բառակազմության մեջ, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր,թ.1(5), 2002, Ստեփանակերտ
 • Վիճակի կրավորականը բայի վերլուծական, թե համադրական ձև է, Հավելված,ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր.թ. 1-2 (6-7),2003, Ստեփանակերտ
 • Ստատիվի ձևերի արտահայտությունը գերմաներենում և հայերենում, Ակադ. Է. Աթայանին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի թեզիսներ (Языковая типология, Теоретические и прагмати-ческие аспекты), 2004, Երևան
 • Ներգործական-կրավորական հակադրությունը գերմաներենում, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր. թ. 1(8), 2004, Ստեփանակերտ
 • Վիճակի կրավորականի ձևերը գերմաներենում, Գիտաժողով §Գիտության զարգացման հիմնական ուղղությունները ԱրՊՀ-ում¦, մայիս, 2004
 • Համատեքստի դերը “sein+ Part.II” կառուցվածքը ստատիվ, կոպուլատիվ կամ “Perfekt-Passiv”–ի էլիպտիկ ձևեր դիտելու հարցում, Երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով`նվիրված Գրերի գյուտի 1600-ամյակին, մայիս, 2005, Ստեփանակեր
 • “Bekommen + Partizip II” կառույցը գերմաներենում, ՙԳիտական տեղեկագիր՚, Մ.Մաշտոց համալսարան, 1 Ստեփանակերտ, 2006
 • Գերմաներենի վիճակի կրավորականը և նրան համապատասխանող դերբայական կամ դերբայական դարձվածով կառույցները ռուսերենում և հայերենում, ՙԿրթությունը և գիտությունը Արցախում՚, N1-2, Երևան, 2006
 • Գերմաներենի վիճակի կրավորականի իմաստային համապատասխանությունները ռուսերենում և հայերենում, ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, 3(28), Երևան, 2006
 • Բազելի միսիոներական ընկերությունը և նրա լեզվակրթական գործունեությունը Շուշիում, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, թ. 1(12), Ստեփանակերտ,2006
 • Վիճակի կրավորականի խնդիրը գերմաներենում, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, թ.3(16), Երևան, 2007 Հիմնավորման զեղչումը վիճակի կրավորական նախադասություններում, ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, 4(37), Երևան, 2008
 • Հիմնավորման զեղչումը վիճակի կրավորական նախադասություններում, ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, 4(37), Երևան, 2008
 • Վիճակի կրավորականի բնույթի դարձվածները գերմաներենում, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, թ. 1(17), Ստեփանակերտ, 2008
 • Գերմաներենի (որպես հիմնական լեզվի)բայի սեռի ուսուցման էտապները բուհում, ԱրՊՀ ՙԳիտական տեղեկագիր՚, թ. 2(18), Ստեփանակերտ, 2008
 • Գերմաներենի գովազդի լեզվաոճական մի քանի յուրահատկությունների մասին, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին նվիրված), Ստեփանակերտ, 2009
 • Վիճակի կրավորականի առանձնահատկությունները գերմաներենում և նրա համարժեք կառույցները ռուսերենում և հայերենում, ԱրՊՀ հրատարակչություն, Uտեփանակերտ, 2011
 • Անգլերենից փոխառյալ հապավումները գերմաներենում, հայերենում և ռուսերենում, Միջազգային գիտաժողով, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան (ԼՂՀ-ի և ՀՀ-ի անկախության 20-ամյակին նվիրված), 2011
 • Գերմաներեն քաղաքական տեքստերի ուսուցման ձեռնարկ, ԱրՊՀ հրատարակչություն, Uտեփանակերտ, 2012
 • Քաղաքական հոդվածը որպես աութենտիկ նյութ գերմաներենի ուսուցման միջին օղակում, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ստեփանակերտ,1-2014
 • Реклама как аутентичный материал на старшем этапе обучения немецкому языку как второму иностранному. Стратегии работы и виды заданий (на примере рекламы Mersedes-Benz
 • Позиция Германии к проблеме геноцида армян и карабаxскому конфликту, Գիտական ընթերցումենր (Հոդվածների ժողովածու), II, Ստեփանակերտ, 2016
 • Статив в немецком переводе Библии и иx варианты грамматическиx трансформаций в армянском и русском языкаx, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, Երևան, 2017

Մենագրություներ

 • Վիճակի կրավորականի առանձնահատկությունները գերմաներենում և նրա համարժեք կառույցները ռուսերենում և հայերենում, ԱրՊՀ հրատարակչություն, Ստեփանակերտ, 2011 / մենագրություն, 120 էջ /
 • Գերմաներեն քաղաքական տեքստերի ուսուցման ձեռնարկ, ԱրՊՀ հրատարակչություն, Ստեփանակերտ, 2012 / 110էջ/
 • Rund um Deutschland, ԱրՊՀ հրատարակչություն, Ստեփանակերտ, 2018 /ձեռնարկ, 48 էջ /
Կիսվել այս էջով`