Ալվինա Վալերիի Ներսեսյան

Ալվինա Վալերիի Ներսեսյան

ավագ դասախոս

 

Կրթություն

 • Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, 2000-2005 (գերազանցության դիպլոմ, որակավորում՝ ռուսաց լեզվի և գրականության, անգլերեն լեզվի ուսուցիչ, բանասեր, մասնագետ)
 • Երեվանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 2013 – 2018 (հայցորդ)
 • Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան 2018-2020 (գերազանցության դիպլոմ, որակավորում՝ իրավագիտության մագիստրոս)

Աշխաանքային փորձ

 • Օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս, ԼՂՀ  Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, 09.2005 – առ այսօր
 • Մեթոդական խորհրդի նախագահ, ԼՂՀ  Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, 08.02.2006  – 01.09.2008
 • Հումանիտար ֆակուլտետի դեկան, ԼՂՀ  Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, 09.2008  – 01.09.2010         
 • Ուսումնական բաժնի պետի պաշտոնակատար, ԼՂՀ  Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, 09.2010  – 29.08.2012
 • Մագիստրոսական ծրագրերի ղեկավար, ԼՂՀ  Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան,08.2012  – առ այսօր
 • Անգլերեն լեզվի դասավանդող Արցախում `ԵՊՏ ծրագրի շրջանակներում, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, 01.2017  – 30.05.2018
 • ՄՄՀ ներքին որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, ԼՂՀ  Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, 01.2019 –   առ այսօր
 • Անգլերեն լեզվի սրբագրիչ, Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միություն,04.2019 –  առ այսօր
 • Անգլերեն լեզվի դասավանդող, Արցախում `ԵՊՏ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան,07.2019 – առ այսօր   

Դասավանդվող առարկաներ

 • ՀՕԼ Բանավոր / Գրավոր խոսք
 • Մասնագիտական օտար լեզու – անգլերեն («Կովկասագիտություն» ՄԿԾ)
 • Համեմատական տիպաբանություն

Մասնագիտական վերապատրասումներ

 • Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ղեկավարների վերապատրաստման դասընթաց / Կրթության որակի ապահովում (Գլոբալ կոնֆերանսներ, Մեծ Բրիտանիա) 09.12.2018 – 15.12.2018
 • Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման դասընթացներ (Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն, Երևան, ՀՀ) 20.02.2019 – 25.02.2019
 • Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում II (Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն, Երևան, ՀՀ) 13.03.2019 – 15.03.2019
 • «Հաղորդակցական ուսուցում» դասընթաց (Գլոբալ Բրիդջ կրթական կենտրոն, «Հեռանկար» ՀԿ, Ստեփանակերտ, Արցախ) 28.06.2019 – 01.07.2019
 • Մասնագիտության կրթական ծրագրի որակի ապահովում (Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն, Երևան, ՀՀ) 02.10.2019 – 04.10.2019
 • Արցախի կրթական ֆորում10.2019 – 02.11.2019
 • GE, EEC և TOEFL դասընթացներ (ԱՀՀ Շարունակական կրթության բաժին / Բաց կրթություն) 14.02.2020 – 16.02.2020
 • ԼԱԵԼ Վեբինարների շարք (Սան Պաոլոյի Պապայի կաթոլիկ համալսարան) 08.2020 – 09.2020
 • ԼԱԵԼ «Հետազոտությունների բազար» շարք (Սան Պաոլոյի Պապայի կաթոլիկ համալսարան) 08.2020 – 09.2020
 • IELTS դասընթացներ (ԱՀՀ Շարունակական կրթության բաժին / Բաց կրթություն) 07.06.2021 – 11.06.2021
 • Թվային ուսուցում համալսարանական միջավայրում (CEPHEI կրթական հարթակ) 12.06.2021 – 01.07.2021
 • Անգլերեն սովորողների գնահատում (Online Professional English Network’s (OPEN) Summer 2021) 06.2021
 • Մասնագիտական կոմպետենցիաների բարելավում / Ուսումնական հաստատությունների կառավարում (ԱԸՌՀ) ( Improvement of professional competencies / Management in educational organizations (RUDN University)) 20.09.2021-11.10.2021
 • Անգլերենի դասավանդման ժամանակակից մոտեցումները («Modern Approaches to Teaching English» Teacher Teaching Programme (Any Time English, UK)) 20.09.2021-25.10.2021
 • Գիտնական լինելը (On being a Scientist, European Academy on Sciences and Research) 11.2021

Հիմնական հրապարակումների ցանկ

 1. Место лингвострановедческого аспекта в содержании обучения и мотивационный стимул изучения русского языка как иностранного Միջազգային գիտաժողով, նվիրված ՄՄՀ տասնամյա գործունեության տարեդարձին. հիմնադրույթներ, «Դիզակ պլյուս» հրատ. Ստեփանակերտ, 2007թ.
 2. К проблеме межкультурной коммуникации в обучении иностранному языку ԱրՊՀ հրատարակչություն, Գիտական տեղեկագիր, N 3(16), Ստեփանակերտ, 2007 թ.
 3. Общее и различное англоязычных заимствований в русском языке Միջազգային գիտաշողով «Խաղաղ Կովկասը` տարածաշրջանի զարգացման գործոն», «Լիմուշ» հրատ.,Ստեփանակերտ, 2011 թ.
 4. Проблема толерантности в процессе обучения межкультурной коммуникации ԵրՊՀ հրատարակչություն, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2007 թ.
 5. Are the Ideas and Opinions of English Teachers in Artsakh Valuable? Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի «Լրատու», «Դիզակ պլյուս» հրատ. Ստեփանակերտ,N2 2011թ.
 6. Mesrop Mashtots University «Can’t Learner» round table report Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի «Լրատու», «Լրատու», «Դիզակ պլյուս» հրատ. Ստեփանակերտ, N2 (13) 2012թ.
 7. Функционально-стилистические особенности русской речи менеджера Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու, 2016, «Դիզակ պլյուս»  հրատ. Ստեփանակերտ
 8. Система ключевых компетенций арцахского менеджера Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու, 2017, «Դիզակ պլյուս» հրատ. Ստեփանակերտ
 9. Русскоязычная коммуникативная компетенция как составляющая профессиональной компетенции арцахского менеджера Միջազգային գիտաշողով «Կովկասը՝ մեր ընդհանուր տուն», ՄՄՀ, 2017, «Դիզակ պլյուս» հրատ. Ստեփանակերտ
 10. Русский язык в Арцахе – история и современность ԱրՊՀ հրատ, Ստեփանակերտ, 1/2017
 11. Анализ условий становления языковой личности менеджера Арцаха Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018,Ստեփանակերտ – Դոնի Ռոստով, ԴԿՏՈՒ-Պրինտ
 12. Профессионально-ориентированное обучение РКИ (для специальности «менеджмент») с учетом принципов прагмалингводидактики Ս.Ի.Օժեգովի ծննդյան 120-ամյակին նվիրված միջազգային գիտական և գիտամեթոդական միջոցառումների զեկույցների ժողովածու N 2 (էլեկտրոնային տարբերակ) 2020
Կիսվել այս էջով`