Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանը հայտարարում է պրոֆեսորադասախոսական հիմնական կազմի թափուր պաշտոնների մրցույթ՝ հետևյալ ուղղություններով.

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանը հայտարարում է պրոֆեսորադասախոսական հիմնական կազմի թափուր պաշտոնների մրցույթ

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանը հայտարարում է պրոֆեսորադասախոսական հիմնական կազմի թափուր պաշտոնների մրցույթ՝ հետևյալ ուղղություններով.

 • Հայոց լեզու
 • Գրականություն
 • Ռուսաց լեզուն՝ որպես օտար լեզու
 • Անգլերեն լեզու և գրականություն
 • Գերմաներեն
 • Ադրբեջաներեն
 • Մանկավարժություն
 • Հոգեբանություն
 • Պարսկերեն
 • Պատմություն
 • Կովկասագիտություն
 • Տնտեսագիտություն
 • Կառավարում
 • Կիրառական ծրագրավորում
 • ՏԲԿՀ մասնագետ
 • ՏՀ նախագծող

Մրցույթին մասնակցելու համար ՄՄՀ Գիտխորհրդի քարտուղարությանն են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը (փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը մեկ ամիս՝ նշված հայտարարությունը հրապարակելու պահից).

1/ մրցույթային ընտրությանը մասնակցելու մասին դիմում՝ հասցեագրված ռեկտորին

2/ համառոտ ինքնակենսագրություն՝ ժամանակագրական շարադրությամբ,

3/ կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,                                               

4/ աշխատանքային գրքույկից քաղվածք կամ պատճենը,

5/ բարձրագույն կրթության՝ բակալավրի և մագիստրատուրայի դիպլոմը,

6/ գիտական աստիճանը հաստատող փաստաթղթերը,

7/ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և պարգևատրումների, մրցանակների, պատվավոր և այլ կոչումների մասին փաստաթղթերի պատճենները/ եթե առկա են/,

8/  վերջին հինգ տարիներին տպագրված գիտական և ուսումնամեթոդական  աշխատանքների ցանկը/ հոդվածներ, մենագրություններ

9/ որակավորման բարձրացում անցնելու մասին վկայական (առկայության դեպքում)

Կիսվել այս էջով`