ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

ՄՄՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը կազմավորվել է 2001թ.:

Հիմնադրման պահից ամբիոնը ղեկավարել է մ.գ.թ. Ա.Ա. Բադալովան: 2014-2016թթ. ամբիոնը ղեկավարել է Դ. Դանիելյանը, 2016-2019թթ.՝ մ.գ.թ. Ա. Պետրոսյանը: Ներկայումս ամբիոնը ղեկավարում է կ.գ.թ., ավագ դասախոս Լ. Առստամյանը:

Ամբիոնն ակտիվորեն մասնակցում է կազմակերպվող միջբուհական և միջազգային միջոցառումներին, կազմակերպում է նոր լույս ընծայվող գրքերի շնորհանդեսներ ու հեղինակային քննարկումներ: Ամբիոնի դասախոսները զբաղվում են ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական աշխատանքներով:

ՄՄՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի առաքելությունն է մանկավարժության և հոգեբանության ոլորտում մրցունակ, իրազեկ, ներդաշնակ զարգացած, մասնագիտական կարողություններով և հմտություններով զինված, ճկուն՝ ինքնաիրացման և ինքնակատարելագործման պատրաստ, աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստումը, որը կկարողանա ապահովել աշակերտակենտրոն ուսուցումը՝ ներառական կրթության համատեքստում, տիրապետի դասավանդման ժամանակակից մեթոդներին, հնարներին ու տեխնոլոգիաներին:

Арустамян Лилия

Լիլյա Առստամյան

Ամբիոնի վարիչ, կ.գ.թ.

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի նպատակն է.

 • Մրցունակ, որակյալ, արդի աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ մասնագիտական կրթական ծրագրի մշակումը,
 • Ուսանողների կրթական հմտությունների, հետազոտություններ կատարելու ունակությունների զարգացումը,
 • Ուսումնական գործընթացի կատարելագործումը, դասավանդման և գնահատման մեթոդական համակարգերի բարելավումը՝ աշխատաշուկայի առանձնահատկություններին, կրթական կարիքներին և ներքին շահակիցների հնարավորություններին համապատասխան,
 • Աշակերտակենտրոն ուսուցումը՝ ներառական կրթության համատեքստում, սոցիալական մանկավարժության, հատուկ մանկավարժության ուղղություններով տարվող գիտահետազոտական ուսումնասիրությունների նորարական և առաջադեմ մեթոդների առաջնայնության ամրագրումը,
 • Համալսարանի ուսումնական գործնեության պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մանկավարժական և հոգեբանական, ներառական կրթության վերպատրաստման ծրագրի մշակումը և իրականացումը,
 • Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպումը և անցկացումը, , ինչպես նաև մասնագետների հրավիրումը,
 • Ուսուցման գործընթացի համակողմանի վերլուծության իրականացումը և դրա հիման վրա կրթության որակի գնահատման համակարգի ձևավորումը,
 • Որակի ապահովման մի շարք ընթացակարգերի կիրառումը, որոնք միտված են ուսումնական ծրագրերի, դասախոսական կազմի և ուսումնառության ռեսուրսների որակի շարունակական բարելավմանը,
 • Տարածաշրջանային ծրագրերին համարժեք կադրերի պատրաստումը և փոխանակումը,
 • Միջոցառումների, սեմինարների կլոր սեղանների և թրեյնինգների կազմակերպումը համալսարանում,
 • Մի շարք գործընկերների մասնակցությամբ միջոցառումների կազմակերպումը համալսարանում ՝ ուղղված սովորողների գործնական պատրաստվածության կատարելագործմանը՝ գործածելով միջամբիոնային կապեր, գիտաժողովներ և այլ առաջավոր ձևեր ու մեթոդներ:

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը միտված է նպաստել հետազոտությունների ծավալի մեծացմանը և հետազոտական նախագծերում դասախոսական կազմի և սովորողների ներգրավվածության ընդլայնմանը:

Ծրագրվում է կազմակերպել ներհամալսարանական սեմինարներ՝ մանակավարժության, հոգեբանության և ներառական կրթության ուղղություններով:

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը`

ԱԱՀ Գիտական աստիճանը, կոչումը, պաշտոնը
Առստամյան Լիլյա Աշոտի
ամբիոնի վարիչ, կ.գ.թ. ասիստենտ
Բաղդասարյան Էլլադա Զավենի
մ.գ.թ., դոցենտ
Հայրապետյան Սուսաննա Սլավայի
ֆ.գ.թ., դոցենտ
Աբալյան Արմենուհի Վաղարշակի
մ.գ.թ., դոցենտ
Գալստյան Դիանա Վալերիի
ասիստենտ
Իշխանյան Գայանե Հայասերի
ասիստենտ
Գասպարյան Մաիրամ Վլադիմիրի
դասախոս
Եսայան Հասմիկ Համլետի
դասախոս
Մելքումյան Բեհբուդ Սոկրատի
դասախոս
Սաֆարյան Մարիաննա Արմենի
դասախոս
Բարսեղյան Էլեոնորա Գրիգորիի
դասախոս
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`