ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

ՄՄՀ հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնը կազմավորվել է 2001թ.: Ամբիոնի հիմնադիր վարիչը բ.գ.թ., ՄՄՀ պրոֆեսոր Ա. Մ. Աթայանն էր. ղեկավարել է ամբիոնը մինչև 2008թ.: 2008թ. սեպտեմբերից մինչև 2016թ. ամբիոնը ղեկավարել է բ.գ.թ., դոցենտ Լ. Գ. Մարգարյանը, 2017-2018թթ.՝ Ա. Վ. Հայրիյանը, 2018-2019 թթ.` Ն. Ռ. Դավթյանը, 2020-2021 թթ. ՝ Ա.Յու. Բաղդասարյանը: 2021թ. սեպտեմբերից ամբիոնը ղեկավարում է  Ռ.Ն.Սայիյանը:

Ամբիոնն ակտիվորեն մասնակցում է կազմակերպվող միջբուհական և միջազգային գիտաժողովներին: Կազմակերպում է գրական-գեղարվեստական ցերեկույթներ, նոր լույս ընծայվող գրքերի շնորհանդեսներ ու հեղինակային քննարկումներ: Ամբիոնի դասախոսները զբաղվում են գիտահետազոտական աշխատանքով:

ՄՄՀ ՀԼԳ ամբիոնի առաքելությունը՝ բանասիրության ոլորտում իրազեկ, որակյալ, խորագիտակ, մրցունակ, բազմակողմանի զարգացած, ճկուն, ինքնաիրացման և ինքնակատարելագործման պատրաստ, աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ ուսուցչի պատրաստումն է, ով կկարողանա ապահովել աշակերտակենտրոն ուսուցումը՝ նաև ներառական կրթության համատեքստում, կտիրապետի դասավանդման ժամանակակից մեթոդներին, հնարներին ու նորագույն տեխնոլոգիաներին, կիմանա օտար լեզուներ (անգլերեն և ռուսերեն):

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի նպատակն է.

  • Ապահովե՛լ որակյալ կրթություն. իրականացնել կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային վերափոխում:
  • Բարելավե՛լ դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման գործընթացները:
  • Կատարե՛լ մշտադիտարկումներ՝ ուսուցման առաջավոր փորձի տարածման նպատակով:
  • Ապահովե՛լ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և արդյունավետ օգտագործումը կրթական գործընթացում:
  • Նպաստե՛լ հետազոտությունների ծավալի մեծացմանը և հետազոտական նախագծերում դասախոսական կազմի և սովորողների ներգրավվածության ընդլայնմանը:
  • Զարգացնե՛լ հետազոտական համագործակցությունը ՀՀ և ԱՀ գիտահետազոտական ինստիտուտների, բուհերի, ուսումնական այլ հասատությունների հետ:
  • Զարգացնե՛լ դասախոսական կազմի ներուժը (կազմակերպել երիտասարդ դասախոսների մանկավարժական և հոգեբանական հմտությունները զարգացնող վերապատրաստման դասընթացներ, գիտամեթոդական սեմինարներ):

«Հայոց լեզվի և գրականության» ամբիոնը միտված է նպաստել հետազոտությունների ծավալի մեծացմանը և հետազոտական նախագծերում դասախոսական կազմի և սովորողների ներգրավվածության ընդլայնմանը: Ծրագրվում է գիտահետազոտական աշխատանքները կազմակերպել հետևյալ ուղղություններով՝ Արցախի բարբառի համակողմանի ուսումնասիրություն, գրական արևմտահայերենի և արևելահայերենի զարգացման միտումներ, սփյուռքահայ գրականության զարգացման, արցախյան և արդի հայ գրականության զարգացման միտումներ:

Ամբիոնի ՊԴ կազմը`

ԱԱՀ Գիտական աստիճանը, կոչումը, պաշտոնը
Սայիյան Ռուզաննա Նորիկի
ամբիոնի վարիչ, դասախոս
Խանյան Սոկրատ Աղալարի
բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Աթայան Անահիտ Միքայելի
բ.գ.թ., ՄՄՀ պրոֆեսոր
Զաքարյան Աիդա Սարգիսի
մ.գ.թ., դոցենտ
Պետրոսյան Աննա Ալեքսանդրի
մ.գ.թ., դոցենտ
Բաղդասարյան Ալիսա Յուրիի
բ.գ.թ., ասիստենտ
Գրիգորյան Ալենուշ Վիգենի
բ.գ.թ., ասիստենտ
Գրիգորյան Քրիստինե Արսենի
ասիստենտ
Ավետիսյան Մանուշակ Արթուրի
ասիստենտ
Հայրիյան Անահիտ Վլադիմիրի
ասիստենտ
Մինասյան Լիանա Սեյրանի
ասիստենտ
Թամրազյան Նաիրա Սուրենի
դասախոս
Սարգսյան Վիկտորյա Արամի
դասախոս
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`