ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հումանիտար ֆակուլտետը կազմավորվել է 2004 թ: 

ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի զարգացման հայեցակարգը ուղղված է մանկավարժական/լեզվաբանական  կրթության արդի վիճակի բարելավմանը և նրա առաջանցիկ ապահովմանը, ինչպես նաև տարածաշրջանագիտության ուսումնասիրությանն ու հարակից երկրերի լեզուների յուրացմանը: 

ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի ռազմավարական նպատակներն են՝ 

 • Իրականացնել կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային վերափոխում՝ որակավորումների հանրապետական շրջանակին և աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համահունչ: 
 • Բարելավել դասավանդման , ուսումնառության և գնահատման գործընթացները 
 • Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և արդյունավետ օգտագործումը կրթական գործընթացում 
 • Ստեղծել օտար և տարածաշրջանի լեզուների ուսուցման և զարգացման կենտրոն 
 • Նպաստել հետազոտությունների ծավալի մեծացմանը և հետազոտական նախագծերում դասխոսական կազմի և սովորողների ներգրավվածության ընդլայնմանը: 
 • Ապահովել հասարակայնության հետ կապերի հետագա զարգացումը և հանրային պատասխանատվության  բարձրացումը: 
 • Զարգացնել լրացուցիչ կրթության միասնական համակարգը՝ ապահովելով հանրային պահանջարկի և համալսարանական առաջարկի միջև փոխկապակցությունը: 
 • Զարգացնել դասախոսական կազմի ներուժը
 • Զարգացնել ուսանողական օժանդակ ծառայությունները՝ խթանող կրթական միջավայր ապահովելու նպատակով
 • Զարգացնել Համալսարանի միջազգայնացմանը նպաստող քաղաքականությունը
 • Զարգացնել միջազգայնացման գործընթացները կրթական ոլորտում  

ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետը իրականացնում է ուսումնագիտական գործընթաց հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

Բակալավրի ծրագրով՝ 

 1. Հայոց լեզու և գրականություն */ առկա, հեռակա/ Որակավորումը՝ մանկավարժության  բակալավր, ուսուցիչ 
 2. Ռուսաց լեզու և գրականություն* */ առկա, հեռակա/  Որակավորումը՝ մանկավարժության  բակալավր, ուսուցիչ 
 3. Անգլերեն լեզու և գրականություն */առկա, հեռակա/ Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ
 4. Թարգմանչական գործ  /առկա/ Որակավորումը՝ թարգմանիչ-ուղեվար 
 5. Մանկավարժություն և մեթոդիկա* /առկա, հեռակա/  Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր 
 6. Պատմություն /հեռակա/ Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր,
 7. Կովկասագիտություն /առկա/ Որակավորումը՝ տարածաշրջանագիտության բակալավր

  * <<Հայոց լեզու և գրականություն>>, <<Օտար լեզու և գրականություն>>,<<Մանկավարժություն և մեթոդիկա>> III և IV առկա խմբերի ուսանողները ուսպլանով նախատեսված դասընթացին զուգահեռ ուսումնասիրում են նաև <<Սոցմանկավարժություն>> առարկան և ուսումնառության հաջող ավարտին շրջանավարտները դիպլոմին կից կստանան լրացուցիչ մասնագիտության՝ սոցմանկավարժի վկայական: 

**<<Ռուսաց լեզու և գրականություն>> մասնագիտության ուսանողները ուսպլանով նախատեսված դասընթացին զուգահեռ ուսումնասիրում են <<Թարգմանչական գործ>> առարկան և ուսումնառության հաջող ավարտին շրջանավարտները դիպլոմին կից կստանան լրացուցիչ մասնագիտության՝ թարգմանչի վկայական: 

Մագիստրատուրայի ծրագրով՝ 

 1. Հայոց լեզու /առկա, հեռակա/ 
 2. Հայ  գրականություն /առկա, հեռակա/ 
 3. Ռուսաց լեզու /առկա, հեռակա/ 
 4. Ռուս գրականություն /առկա, հեռակա/ 
 5. Անգլերեն լեզու /առկա, հեռակա/ 
 6. Մանկավարժութուն և մեթոդիկա /առկա, հեռակա/ 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`