ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

ՄՄՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը կազմավորվել է 2001թ.:

Հիմնադրման պահից ամբիոնը ղեկավարել է մ.գ.թ. Ա.Ա. Բադալովան: 2014-2016թթ. ամբիոնը ղեկավարել է Դ. Դանիելյանը, 2016-2019թթ.՝ մ.գ.թ. Ա. Պետրոսյանը: Ներկայումս ամբիոնը ղեկավարում է կ.գ.թ., ավագ դասախոս Լ. Առստամյանը:

Ամբիոնն ակտիվորեն մասնակցում է կազմակերպվող միջբուհական և միջազգային միջոցառումներին, կազմակերպում է նոր լույս ընծայվող գրքերի շնորհանդեսներ ու հեղինակային քննարկումներ: Ամբիոնի դասախոսները զբաղվում են ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական աշխատանքներով:

ՄՄՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի առաքելությունն է մանկավարժության և հոգեբանության ոլորտում մրցունակ, իրազեկ, ներդաշնակ զարգացած, մասնագիտական կարողություններով և հմտություններով զինված, ճկուն՝ ինքնաիրացման և ինքնակատարելագործման պատրաստ, աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստումը, որը կկարողանա ապահովել աշակերտակենտրոն ուսուցումը՝ ներառական կրթության համատեքստում, տիրապետի դասավանդման ժամանակակից մեթոդներին, հնարներին ու տեխնոլոգիաներին:

Арустамян Лилия

Լիլյա Առստամյան

Ամբիոնի վարիչ, կ.գ.թ.

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի նպատակն է.

 • Մրցունակ, որակյալ, արդի աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ մասնագիտական կրթական ծրագրի մշակումը,
 • Ուսանողների կրթական հմտությունների, հետազոտություններ կատարելու ունակությունների զարգացումը,
 • Ուսումնական գործընթացի կատարելագործումը, դասավանդման և գնահատման մեթոդական համակարգերի բարելավումը՝ աշխատաշուկայի առանձնահատկություններին, կրթական կարիքներին և ներքին շահակիցների հնարավորություններին համապատասխան,
 • Աշակերտակենտրոն ուսուցումը՝ ներառական կրթության համատեքստում, սոցիալական մանկավարժության, հատուկ մանկավարժության ուղղություններով տարվող գիտահետազոտական ուսումնասիրությունների նորարական և առաջադեմ մեթոդների առաջնայնության ամրագրումը,
 • Համալսարանի ուսումնական գործնեության պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մանկավարժական և հոգեբանական, ներառական կրթության վերպատրաստման ծրագրի մշակումը և իրականացումը,
 • Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպումը և անցկացումը, , ինչպես նաև մասնագետների հրավիրումը,
 • Ուսուցման գործընթացի համակողմանի վերլուծության իրականացումը և դրա հիման վրա կրթության որակի գնահատման համակարգի ձևավորումը,
 • Որակի ապահովման մի շարք ընթացակարգերի կիրառումը, որոնք միտված են ուսումնական ծրագրերի, դասախոսական կազմի և ուսումնառության ռեսուրսների որակի շարունակական բարելավմանը,
 • Տարածաշրջանային ծրագրերին համարժեք կադրերի պատրաստումը և փոխանակումը,
 • Միջոցառումների, սեմինարների կլոր սեղանների և թրեյնինգների կազմակերպումը համալսարանում,
 • Մի շարք գործընկերների մասնակցությամբ միջոցառումների կազմակերպումը համալսարանում ՝ ուղղված սովորողների գործնական պատրաստվածության կատարելագործմանը՝ գործածելով միջամբիոնային կապեր, գիտաժողովներ և այլ առաջավոր ձևեր ու մեթոդներ:

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը միտված է նպաստել հետազոտությունների ծավալի մեծացմանը և հետազոտական նախագծերում դասախոսական կազմի և սովորողների ներգրավվածության ընդլայնմանը:

Ծրագրվում է կազմակերպել ներհամալսարանական սեմինարներ՝ մանակավարժության, հոգեբանության և ներառական կրթության ուղղություններով:

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը`

ԱԱՀ Գիտական աստիճանը տարակարգը, պաշտոնը Դասավանդվող առարկա
Առստամյան Լիլյա Աշոտի
կ.գ.թ. դոցենտ
ամբիոնի վարիչ
 • Տարիքային անատոմիա և ֆիզիոլիոլոգիա
 • Էկոլոգիա
 • Ես և շրջակա աշխարհը առարկայի դասավանդման մեթոդիկա
 • Բաղդասարյան Էլլադա Զավենի
  մ.գ.թ. դոցենտ
 • Կրթական համակարգերի կառավարում
 • Ապագա դասվարի պատր. գիտական և մեթոդական համակարգեր
 • Մանկ. հետազոտ. մեթոդաբանություն
 • Բարձրագույն և մասնագիտ. դպրոց. մանկ.
 • Դանիելյան Դիանա Վալերիի
  ասիստենտ
 • Մանկավարժություն
 • Մանկավարժության պատմություն
 • Մանկավարժության վարպետություն ևէթիկա
 • Էթիկետի հիմունքներ
 • Իշխանյան Գայանե Հայասերի
  ասիստենտ
 • Հոգեբանություն
 • Հատուկ մանկավարժություն
 • Տարիքային մանկավարժություն և հոգեբանություն
 • Եսայան Հասմիկ Համլետի
  դասախոս
 • Ներառական կրթություն
 • Գասպարյան Մաիրամ Վլադիմիրի
  դասախոս
 • Տարրական դպրոցականի հոգեբանություն
 • Սոցիալական հոգեբանություն
 • Էթնոհոգեբանություն
 • Հայրապետյան Սուսաննա Սլավայի
  ֆ.գ.թ.
  ասիստենտ
 • Մարմնակրթություն
 • Ֆիզ.դաստիարակության դասավանդման մեթոդիկա
 • Գրիգորյան Լիլիթ Հրաչիկի
  դասախոս
 • Երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա
 • Բարսեղյան Էլեոնորա Գրիգորիի
  դասախոս
 • Տեխնոլոգիայի դասավանդման մեթոդիկա,
 • Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդիկա
 • Մելքումյան Բեյբուդ Սոկրատի
  դասախոս
  Շախմատի տեսություն և պրակտիկա
  Կիսվել այս էջով`