Պատմության և կովկասագիտության ամբիոն

Առաքելություն

Գործունեության այս ձևաչափով ամբիոնի առաքելությունը երկու մասնագիտությունների առումով ենթադրում է վերջնարդյունքում թողարկվող մասնագետի համար հետևյալ որակների ձևավորումը.

 • Բազային որակյալ կրթության ապահովում
 • Հիմնարար գիտելիքներ, տեսական և գործնական բարձր պատրաստվածության ապահովում
 • Գիտահետազոտական ու գործնական աշխատանք կատարելու հմտություններով օժտում
 • Վարչական և հասարակական-քաղաքական գործունեությանն ունակ քաղաքացիական գիտակցության ապահովում

Տեսլական

 • Կողմնորոշված դիմորդներ
 • Արդիական, որակյալ մասնագիտական կրթության ապահովմանն ուղղված ծրագրեր
 • Հետազոտահեն կրթություն
 • Տարածաշրջանային հետազոտություններ՝ պայմանավորված Արցախի Հանրապետության արտաքին և ներքաղաքաղական առաջնահերթություններով
 • Ամբիոնի գիտահրատարակչական գործունեության արդյունավետության բարձրացում
 • Արտաքին կապեր, միջազգային գիտական գործընկերություն
 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական կրթական ծրագրերին համապատասխան համալրում, հրավիրյալ դասախոսի ինստիտուտի զարգացում

Իսկուհի Նիկոլայի Ավանեսյան

ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ամբիոնը շարունակական աշխատանք է կատարում ուսումնամեթոդական ձեռնարկների պատրաստման ուղղությամբ: Մասնագիտական բոլոր առարկաների գծով ամբիոնն ունի ծրագրեր և ուսումնամեթոդական ուղեցույցներ, առարկայական նկարագրեր, որոնց մի մասը տպագրվել է համալսարանի կողմից:

Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքի ընդհանուր թեմատիկան «Հայաստանը հարավկովկասյան պատմաքաղաքական զարգացումների համատեքստում 19-21-րդ դարերում» է:

Մեծ աշխատանք է տարվել ուսանողների ամենամյա գիտահետազոտական աշխատանքների ղեկավարման ուղղությամբ, ինչպես նաև դասախոսների ղեկավարությամբ ուսանողների հոդվածները ներհանրապետական և միջազգային գիտաժողովներում ներկայացնելու ուղղությամբ:

Ամբիոնի կադրային ներուժն ուղղվելու է 2015 թ. ՄՄՀ-ում գործող «Կովկասագիտություն» մասնագիտության զարգացմանը:

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը

ԱԱՀ Գիտական աստիճան, կոչում Պաշտոնը Դասավանդման առարկան
Բաբայան Ղ.Մ.
Փ.գ.թ., պրոֆեսոր
պրոռեկտոր
 • Միջազգային կազմակերպություններ
 • Միջազգային իրավունք
 • Միջազգային հումանիտար իրավունք
 • Ավանեսյան Իսկուհի
  Պ.գ.թ., դոցենտ
  Ամբիոնի վարիչ
 • Հայոց պատմություն
 • Հայոց պատմություն / ոչ մասնագիտական խմբերում
 • Հայ ազգագրություն
 • Ազգագրության հիմունքներ
 • Բաղդասարյան Ն.Է.
  Պ.գ.թ., դոցենտ
 • Տարածաշրջանագիտություն
 • Աշխարհաքաղաքականություն
 • Ադրբեջանի Հանրապետության տարածաշրջ.քաղ.
 • Արցախյան հիմնախնդիրը և միջազգային դիվանագիտություն
 • Ռուսաստանի պատմություն
 • Հարությունյան Վ.Կ.
  Պ.գ.թ.
  ասիստենտ
 • Հայոց պատմության աղբյուրագիտություն
 • Հայոց պատմության պատմագրություն
 • Հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն
 • Վրաստանի պատմություն
 • Սուլեյմանյան Լ.Է.
  ասիստենտ
 • Հին Հունաստանի և Հռոմի պատմություն
 • Միջին դարերի պատմություն
 • Ընդհանուր պատմության աղբյուրագիտություն
 • Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների պատմություն
 • Հին Արևելքի պատմություն
 • Ավշարյան Ս.Պ.
  ասիստենտ
 • Պատմության դասավանդման մեթոդիկա
 • Մշակութաբանություն
 • Հայ արվեստի պատմություն
 • Հնագիտության հիմունքներ
 • Հարությունյան Ա.Ա.
  դասախոս
 • Իրանի պատմություն
 • Ադրբեջանի պատմություն
 • Թուրքիայի պատմություն
 • Ավանեսով Հովիկ
  ասիստենտ
 • Ադրբեջանի ազգագրություն
 • Փաշայան Հրայր
  Փ.գ.թ., դոցենտ
 • Քաղաքագիտություն
 • Ասկարյան Շուշան
  Բ.գ.թ., դոցենտ
 • Տեղեկատվական հակամարտության տեխնոլոգիաներ
 • Տեղեկատվական անվտանգություն և ԶԼՄ-ներ
 • Կիսվել այս էջով`