ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

Ամբիոնի մասին

Հիմնադրման տարեթիվը – 2019թ., պատրաստում է բակալավրներ հետևյալ ոլորտներում՝ ինֆորմատիկա /Համակարգչային գիտություններ/, տեղեկատվական համակարգեր, մագիստրոսներ՝ ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա, տեղեկատվական համակարգեր: Ամբիոնը ղեկավարում է համալսարանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցում է համալսարանի բոլոր ամբիոնների հետ:

Առաքելություն

Ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի ամբիոնը թողարկող ամբիոն է, որի հիմնական մասնագիտություններն են. 061101.01.6 – Ինֆորմատիկա համակարգչային գիտություն և 061104.01.6 – Տեղեկատվական համակարգեր՝ բակալավրում և 061101.01.7 – Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա, 061104.01.7 – Տեղեկատվական համակարգեր մագիստրատուրայում:

Ամբիոնի առաքելությունն է` պատրաստել մրցունակ մասնագետներ կիրառական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, որոնք ունակ են վերլուծելու, մոդելավորելու և լուծելու տեղեկատվական համակարգերի և տեխնոլոգիաների նախագծման, մշակման և շահագործման հետ կապված կիրառական խնդիրները ՝ հասարակության, պետության, բիզնեսի կարիքներին համապատասխան:

Ամբիոնի նպատակն է` կառուցել, հարմարեցնել նման «բարդ» նյութի մտածելակերպը և պատրաստել ԱՀ-ան համար արժանի մասնագետներ: Ամբիոնն իրականացնում է մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի բնագավառում հիմնական, տարբերակային և ֆակուլտատիվ առարկաների ուսուցում նախատեսված կրթական ծրագրերին համապատասխան: Մասնագիտական կոմպետենցիաների ձեւավորումը մնում է ուսուցման գերակա ուղղություններից մեկը: Վիճակագրական վերլուծության մեթոդների օգտագործումը օգնում է զարգացնել ուսանողների մասնագիտական իրավասությունները, որոնք հետագայում նպաստում են հաջող մասնագիտական գործունեությանը: Տեղեկատվական-տեխնոլոգիական իրավասությունները ձևավորվում են տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության և տվյալների մշակման մեթոդներին ծանոթանալիս: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ընդհանուր մշակութային եւ ընդհանուր մասնագիտական կոմպետենցիաները օգնում են տիրապետել տեղեկատվական համակարգերին: Ապագա կառավարիչների, տնտեսագետների, իրավաբանների և ինժեներների համար չափազանց կարևոր է սիմբիոզի իմացությունը,որի միջոցով կարելի է փոխզիջման հասնել սինթետիկ և վերլուծական մտածողությունների միջև:

Մելքումյան Ժաննա Բորիսի

Ամբիոնի վարիչ,
ՄՄՀ դոցենտ

Ամբիոնի դասախոսներ

Ա.Ա.Հ. Գիտական աստիճան, կոչում Պաշտոնը Դասավանդվող կարգապահությունը
Մելքումյան Ժաննա Բորիսի
դոցենտ
Ամբիոնի վարիչ
 • SQL և տվյալների հենքերի կառավարման համակարգեր
 • Տեղեկատվական համակարգերի նախագծում և կառավարում
 • Ալգորիթմներ և տվյալների կառույցներ
 • Թաթևոսյան Սլավիկ Տիգրանի
  դոցենտ
 • Գրաֆների տեսության կիրառական խնդիրները
 • Երկրաչափական և գրաֆիկական պատկերների հմտությունների ձևավորումը և զարգացումը
 • Դպրոցական մաթեմատիկա
 • Մաթեմատիկա
 • Զաքարյան Լիանա Դվինի
  դասախոս
 • Բարձրագույն մաթեմատիկա
 • Էկոնոմետրիկա
 • Համակարգերի տես. և համակարգային վերլուծ.
 • Եգանյան Կարինե Հայասերի
  դասախոս
 • Մաթեմատիկա
 • Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա
 • Ավետիսյան Նուշիկ
  դասախոս
 • ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր
 • Ալգորիթմների տեսության կիրառական խնդիրները
 • Ծրագրավորում բարձր կարգի լեզուներով (C#)
 • Մանասյան Վլադիմիր Շմավոնի
  դոցենտ
  դասախոս
 • Դիսկրետ մաթեմատիկա
 • Մաթեմատիկական տրամաբանություն
 • Գրաֆների տեսություն
 • Օպտիմալացման մեթոդներ
 • Բարսեղյան Օլգա Միքայելի
  ասիստենտ
 • Հավանական. տես. և մաթ. Վիճակագրություն
 • Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում
 • Էկոնոմետրիկա
 • Մկրտչյան Նարինե Մեսրոպի
  ասիստենտ
 • Համակարգչային գործ
 • Օհանյան Արմեն Յուրիի
  ասիստենտ
 • Ֆիզիկա
 • Օպերացիոն համակարգեր
 • Ծրագրավորում բարձր կարգի լեզուներով (C++)
 • Ցանցային վարչարարություն
 • Ծրագր LINUX ՕՀ
 • Գրիգորյան Էրիկ Ա.
  ասիստենտ
 • Մոբայլ հավելվածների մշակման տեխնոլոգիաներ
 • Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
 • Ինֆորմացիոն համ. մենեջմենթ և մարքետինգ
 • Կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգեր
 • Էլեկրոնային կոմերցիա
 • Կիսվել այս էջով`