ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2003 թվականին:

Նրա գործունեությունն ուղղված է համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների համար ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդման ծրագրերի ուսումնասիրմանը, մշակմանը և ներդրմանը:

Ամբիոնի նպատակներն ու խնդիրները

 • հայկական դպրոցներում ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչների պատրաստում (բակալավրատ)
 • բանասեր-ռուսագետների պատրաստում (մագիստրատուրա)
 • թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ծրագրերի մշակում և իրականացում (ռուս-հայերեն, հայ-ռուսերեն)
 • տարբեր ֆակուլտետների ուսանողների ռուսաց լեզվի դասավանդում` հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առանձնահատկությունները:

Ղազարյան Մայա Աշոտի

Ամբիոնի վարիչ

Ամբիոնի գիտա-հետազոտական գործունեությունը հիմնված է չորս ուղղությունների վրա՝

 1. Ռուսերենը՝ որպես օտար լեզու դասավանդելու ժամանակակից մեթոդներ: Ամբիոնում տարվում են աշխատանքներ ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցման նոր մեթոդների և հնարների ուսումնասիրության, մշակման և իրականացման ուղղությամբ:
 2. Հայկական դպրոցում ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցման մեթոդաբանության հետ կապված խնդիրների և առաջադրանքների ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Ամբիոնը սերտ կապի մեջ է դպրոցների հետ. դասախոսները պարբերաբար մասնակցում են կլոր սեղանների և գիտաժողովների` նվիրված դպրոցներում և բուհերում ռուսաց լեզվի ուսուցման հիմնախնդիրներին:
 3. Նորարար տեխնոլոգիաների ուսումնասիրություն և ներդրում ռուսաց լեզվի ուսուցման գործընթացում:
 4. Ռուսական գրականության ուսումնասիրության տեսական ուղղվածության խորացումը:

Ամբիոնին կից գործում է ռուսաց լեզվի և գրականության կաբինետ: Ամբիոնը համագործակցում է Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջատար համալսարանների գործընկերների հետ, ամբիոնի դասախոսները տպագրվում են Արցախի, Հայաստանի, Ռուսաստանի գիտական հրապարակումներում:

Ամբիոնի դասախոսներ

Ա.Ա.Հ. Գիտական աստիճանը, կոչումը Պաշտոնը Դասավանդման առարկան
Սարգսյան Ռ.Ա.
Բ.գ.թ.
Ամբիոնի վարիչ, ավ. դասախոս
 • Ռուս գրականության պատմություն,
 • Ռուսական և համաշխարհային դրամայի պատմություն,
 • Ռուսական և արտասահմանյան պատմվածքների պատմություն
 • Ազատյան Ֆ.Շ.
  Ավ. դասախոս
 • Ժամանակակից ռուսաց լեզվի (մորֆոլոգիա, շարահյուսություն) պատմություն
 • Աղումյան Ն.Գ.
  Ավ. դասախոս
 • Ժամանակակից ռուսաց լեզու (բառապաշար),
 • ընդհանուր լեզվաբանություն
 • Շահրամանյան Ա.Գ.
  Ավ. դասախոս
 • Ժամանակակից ռուսաց լեզու (հնչյունաբանություն)
 • Ոճի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
 • Կազարյան Մ.Ա.
  Ավ. դասախոս
 • Պատմական քերականություն,
 • Համեմատական քերականություն
 • Կիսվել այս էջով`