ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

ՄՄՀ հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնը կազմավորվել է 2001թ.: Ամբիոնի հիմնադիր վարիչը բ.գ.թ., ՄՄՀ պրոֆեսոր Ա. Մ. Աթայանն էր. ղեկավարել է ամբիոնը մինչև 2008թ.: 2008թ. սեպտեմբերից մինչև 2016թ. ամբիոնը ղեկավարել է բ.գ.թ., դոցենտ Լ. Գ. Մարգարյանը, 2017-2018թթ.՝ Ա. Վ. Հայրիյանը: Ներկայումս ամբիոնը ղեկավարում է բ.գ.թ., ավագ դասախոս Ա. Յ. Բաղդասարյանը: Ամբիոնում աշխատում են 12 դասախոսներ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս. Ա. Խանյանը, բ.գ.թ., ՄՄՀ պրոֆեսոր Ա. Մ. Աթայանը, մ.գ.թ., դոցենտ Ա. Ս Զաքարյանը, մ.գ.թ., դոցենտ Ա. Ա. Պետրոսյանը, բ.գ.թ., ասիստենտ Ա. Յ. Բաղդասարյանը, ասիստենտներ՝ Ա. Վ. Հայրիյանը, Լ. Ս. Մինասյանը, Ն. Ս. Թամրազյանը, Մ .Ա. Ավետիսյանը և դասախոսներ՝ Ք. Ա. Գրիգորյանը, Ռ. Ն. Սայիյան:

Ամբիոնն ակտիվորեն մասնակցում է կազմակերպվող միջբուհական և միջազգային գիտաժողովներին: Կազմակերպում է գրական-գեղարվեստական ցերեկույթներ, նոր լույս ընծայվող գրքերի շնորհանդեսներ ու հեղինակային քննարկումներ: Ամբիոնի դասախոսները զբաղվում են գիտահետազոտական աշխատանքով:

ՄՄՀ ՀԼԳ ամբիոնի առաքելությունը՝ բանասիրության ոլորտում իրազեկ, որակյալ, խորագիտակ, մրցունակ, բազմակողմանի զարգացած, ճկուն, ինքնաիրացման և ինքնակատարելագործման պատրաստ, աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ ուսուցչի պատրաստումն է, ով կկարողանա ապահովել աշակերտակենտրոն ուսուցումը՝ նաև ներառական կրթության համատեքստում, կտիրապետի դասավանդման ժամանակակից մեթոդներին, հնարներին ու նորագույն տեխնոլոգիաներին, կիմանա օտար լեզուներ (անգլերեն և ռուսերեն):

Բագդասարյան Ալիսա Յուրիի

Ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ.

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի նպատակն է.

 • Ապահովե՛լ որակյալ կրթություն. իրականացնել կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային վերափոխում:
 • Բարելավե՛լ դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման գործընթացները:
 • Կատարե՛լ մշտադիտարկումներ՝ ուսուցման առաջավոր փորձի տարածման նպատակով:
 • Ապահովե՛լ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և արդյունավետ օգտագործումը կրթական գործընթացում:
 • Նպաստե՛լ հետազոտությունների ծավալի մեծացմանը և հետազոտական նախագծերում դասախոսական կազմի և սովորողների ներգրավվածության ընդլայնմանը:
 • Զարգացնե՛լ հետազոտական համագործակցությունը ՀՀ և ԱՀ գիտահետազոտական ինստիտուտների, բուհերի, ուսումնական այլ հասատությունների հետ:
 • Զարգացնե՛լ դասախոսական կազմի ներուժը (կազմակերպել երիտասարդ դասախոսների մանկավարժական և հոգեբանական հմտությունները զարգացնող վերապատրաստման դասընթացներ, գիտամեթոդական սեմինարներ):

«Հայոց լեզվի և գրականության» ամբիոնը միտված է նպաստել հետազոտությունների ծավալի մեծացմանը և հետազոտական նախագծերում դասախոսական կազմի և սովորողների ներգրավվածության ընդլայնմանը: Ծրագրվում է գիտահետազոտական աշխատանքները կազմակերպել հետևյալ ուղղություններով՝ Արցախի բարբառի համակողմանի ուսումնասիրություն, գրական արևմտահայերենի և արևելահայերենի զարգացման միտումներ, սփյուռքահայ գրականության զարգացման, արցախյան և արդի հայ գրականության զարգացման միտումներ:

Ամբիոնի ՊԴ կազմը`

ԱԱՀ Գիտական աստիճանը, կոչումը Պաշտոնը Դասավանդվող դասընթացը
Ա. Յ. Բաղդասարյան
բ.գ.թ., ասիստենտ
Ամբիոնի վարիչ
 • Հայ ժողովրդական բանահյուսություն:
 • Նորագույն շրջանի հայ գրականություն;
 • Արդի հայ գրականություն; Արցախյան գրականություն;
 • Հայոց լեզվի ոճաբանություն;
 • Հռետորական արվեստ։
 • Ա. Վ. Հայրիյան
  Ասիստենտ
  Հումանիտար ֆակուլտետի դեկան
 • Հայ հին և միջնադարյան գրականություն:
 • Մանկական գրականություն:
 • Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթի հիմունքներ:
 • Ս. Ա. Խանյան
  բ.գ.դ., պրոֆեսոր
 • Գրականագիտության հիմունքներ:
 • Գրականագիտության ներածություն:
 • Հայ գրաքննադատության պատմություն:
 • Ա. Մ. Աթայան
  բ.գ.թ., ՄՄՀ պրոֆեսոր
 • 19-րդ դարի հայ գրականություն:
 • Գեղարվեստական երկի լեզուն և ոճը:
 • Ա. Ս. Զաքարյան
  մ.գ.թ., դոցենտ
 • Մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա:
 • Բանավոր խոսքի զարգացում;
 • Ա. Ա. Պետրոսյան
  մ.գ.թ., դոցենտ
 • Մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա:
 • Հատուկ կուրս դասավանդման ժամանակակից մեթոդներից և տեխնոլոգիաներից;
 • Ա. Վ. Գրիգորյան
  բ.գ.թ., ասիստենտ
 • Անտիկ և վերածննդի շրջանի արտասահմանյան գրականություն: 17-19րդ դդ արտասահմանյան գրականություն:
 • Արտասահմանյան գրականություն;
 • Օտարագիր հայ գրողներ:
 • Լ. Ս. Մինասյան
  Ասիստենտ
 • Ժամանակակից հ. լ. հնչյունաբանություն և բառագիտություն:
 • Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն:
 • Գրաբար:
 • Մ.Ա. Ավետիսյան
  Ասիստենտ
 • Լեզվաբանության հիմունքներ:
 • Արցախյան բարբառ:
 • Հայոց լեզվի պատմություն:
 • Հնչյունաբանության և հնչյունաբանության արդի խնդիրները:
 • Արևմտահայ լեզվի պատմություն:
 • Խոսքի մշակույթի հիմունքներ:
 • Արևելահայերենի և արևմտահայերենի համեմատ. Քերականություն:
 • Տեքստի լեզվաբանություն:
 • Հայերենի պատմական քերականությունը:
 • Հայոց լեզվի տեսություն:
 • Հայոց լեզվի պատմություն, նախագրային հայերեն:
 • Արդի հայերենի հոլովումը և խոնարհումը:
 • Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը:
 • Ուղղագրության տեսություն և պատմություն:
 • Շարահյուսական կաղապարները ժամանակակից հայերենում:
 • Լեզվվաբանական տիպաբանություն:
 • Բարբառագիտության արդի խնդիրները:
 • Միջին հայերեն:
 • Ն. Ս. Թամրազյան
  Ասիստենտ
  Փորձուսուցման ղեկավար
  Ք. Ա. Գրիգորյան
  Դասախոս
 • Հայոց լեզու:
 • Գրաբար;
 • Գրաբարի և արդի արևելահայերենի ընդհ. և տարբերությունները:
 • Հայոց լեզվի բառարաններ:
 • Հայերենի բառապաշարի ծագումը, շերտերը:
 • Բառակազմություն:
 • Կապակցություն:
 • Ռ. Ն. Սայիյան
  Դասախոս
 • Հայ լեզվի դասավանդման մեթոդիկա:
 • Հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա:
 • Մանկավարժական փորձուսուցում:
 • Հայոց լեզու: Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթի հիմունքներ:
 • Կիսվել այս էջով`